Algemene voorwaarden

Bij het accepteren van de algemene voorwaarden accepteer je ook de boekingsvoorwaarden, partnervoorwaarden en privacy voorwaarden.

Algemene en Boekingsvoorwaarden

• Handelsnaam: 1Plekjevrij

• Rechtsvorm: Eenmanszaak

• Vestigingsadres: Breukenweg 13, 9494RV Yde

• Website: www.1plekjevrij.nl

• E-mailadres: info@1plekjevrij.nl

• KvK-nummer: 74920790

• BTW-identificatienummer: NL002282805B10

 

1 - Definities

1. Website: onze website www.1plekjevrij.nl.

2. App: onze mobiele applicatie.

3. Gebruiker: Ieder individu die zich heeft geregistreerd op de site en/of applicatie, die gebruik maakt van de faciliteiten van het platform.

4. Partner: geselecteerde leveranciers van goederen en diensten van derden die hun goederen en diensten via onze Website en onze Apps willen aanbieden.

5. UGC: User Generated Content, alle content die door een Gebruiker bij onze Website of via onze Apps wordt ingediend via het Gebruikersaccount.

2 - Gebruik van en toegang tot de Website en onze Apps

1.     In deze Algemene Voorwaarden wordt uiteengezet hoe Gebruikers onze Website en onze Apps kunnen gebruiken. Door Gebruikers toegang te verschaffen tot de Website of onze Apps, gaan zij akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke methode die wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de Website of onze Apps, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het internet, digitale televisie en mobiele telefoon.

2.     Indien een Gebruiker niet akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden, dient hij of zij geen gebruik te maken van de Website of onze Apps. Gebruikers dienen alle Algemene Voorwaarden te lezen voordat zij de Website of onze Apps gebruiken.

3.     Toegang tot onze Website en onze Apps is toegestaan op tijdelijke basis. Wij behouden ons het recht voor om onze Website of onze Apps (en producten of diensten die daarop worden aangeboden) zonder voorafgaande kennisgeving te laten vervallen of te wijzigen. We zijn niet aansprakelijk indien onze Website, onze Apps, of een deel ervan, om enigerlei reden niet beschikbaar is of zijn op enig moment of gedurende een bepaalde periode.

4. Wanneer gebruiker akkoord gaat met de algemene voorwaarden van 1 plekjevrij dienen deze te worden gebruikt. De algemene voorwaarden van de salon worden dan buiten toepassing gelaten.

3 -  Beveiliging Wachtwoord en Account

1.     Gebruikers zijn verantwoordelijk voor de veiligheid en beveiliging van hun wachtwoord en inloggegevens.

2.     Indien een Gebruiker vermoedt dat er onbevoegde toegang is verkregen tot zijn of haar account, dient de Gebruiker ons onmiddellijk op de hoogte te stellen door contact op te nemen via het e-mailadres van 1 Plekje Vrij. We zullen elke vermeende ongeoorloofde account-activiteit onderzoeken. Onverminderd alle andere voorwaarden met betrekking tot ons recht om toegang tot je account uit te schakelen of te blokkeren, behouden wij ons het recht voor om te allen tijde een account uit te schakelen of te blokkeren wanneer het vermoeden bestaat dat onbevoegden toegang hebben verkregen tot dat account.

4 - Misbruik van onze Website of onze App

1.     Het is verboden misbruik te maken van onze Website of onze Apps door:

a.     het opzettelijk uitvoeren van virussen, trojans, wormen, logic bombs, tijdbommen, keystroke loggers, spyware, adware of andere materialen, programma's of codes die de werking van computersoftware of hardware nadelig beïnvloeden (of voor dat doel zijn ontwikkeld); en/of

b.     het verkrijgen of proberen te verkrijgen van onbevoegde toegang tot de server waarop onze Website of onze Apps is/zijn opgeslagen of een server, computer of database die verbonden is met onze Website of onze App; en/of

c.     het aanvallen van onze Website of onze Apps via een denial-of-service- of een gedistribueerde denial-of-service-aanval.

2.     Schending van deze bepaling kan een strafbaar feit vormen onder de Computer Misuse Act 1990. Al dit soort schendingen zullen we aan de betreffende wetshandhavingsinstanties melden en we zullen meewerken met deze instanties door je identiteit aan hen bekend te maken. In het geval van een dergelijke schending zal je recht om onze Website en onze Apps te gebruiken onmiddellijk vervallen.

5 -  Gebruikers

1.     Iedereen van 18 jaar en ouder, kan een account aanmaken en een geregistreerde Gebruiker van de Website en onze Apps ("Gebruiker") worden.

2.     Gebruikers kunnen toegang krijgen tot aanvullende producten of diensten en/of functionaliteit, bijvoorbeeld de mogelijkheid om een account aan te maken, contact-informatie op te slaan en user-generated content (“UGC”) te posten op de Website of via onze Apps.  Gebruikers kunnen informatie krijgen over promoties en speciale aanbiedingen die beperkt zijn tot Gebruikers, indien van toepassing.

3.     Alle persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt tijdens de aanmelding als Gebruiker of na aanmelding zal worden bewaard en gebruikt in overeenstemming met een van de Gebruiker verkregen toestemming en de voorwaarden van ons Privacy- en Cookiesbeleid.

6 - Het posten van UGC

1.     Gezichtspunten en meningen die in UGC worden geuit door Gebruikers of andere leden van het publiek behoren toe aan de indiener van de UGC, niet die van 1 Plekje vrij. 1 Plekje vrij accepteert geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van dergelijke UGC.

2.     Indien een Gebruiker bepaalde UGC op de Website op enigerlei wijze aanstootgevend, obsceen, lasterlijk, racistisch, schadelijk, onjuist, onwettig, illegaal of misleidend vindt, kan de Gebruiker dit aan ons melden via het e-mailadres van 1 Plekje Vrij met als onderwerp "Ongewenste Content". Na ontvangst van de klacht, behoudt 1 Plekje vrij zich het recht voor de UGC waarover geklaagd is te verwijderen of toegang tot de Website of onze Apps te blokkeren.

3.     Indien en wanneer de functionaliteit van de Website of onze Apps dit toestaat, kunnen Gebruikers of andere bezoekers aan de Website of onze Apps die inloggen op een social media-account via een 1 afspraak of interface die op of buiten de Website beschikbaar is, UGC posten op de Website of via onze App.

4.     Alle geposte UGC zal worden toegeschreven aan de gebruikersnaam die wordt verstrekt of de gebruikersnaam van het social media-account waarmee wordt ingelogd E-mailadressen zullen niet worden gepubliceerd op de Website of via onze App, maar zijn wel zichtbaar voor de gebruiker die de behandeling boekt.

5.     We behouden ons het recht voor om te weigeren UGC te publiceren (of zonder voorafgaande kennisgeving eerder gepubliceerde UGC te verwijderen) als deze niet voldoet aan ons Beleid voor User Generated Content. We zijn niet aansprakelijk voor enige verliezen of schades die voortvloeien uit een dergelijke beslissing om publicatie van UGC te weigeren (of eerder gepubliceerde UGC te verwijderen).

6.     We behouden ons tevens het recht voor om Gebruikersaccounts te sluiten en/of het bepaalde gebruikers onmogelijk te maken om UGC te posten op de Website of via onze Apps indien zij aanhoudend en/of in ernstige mate de voorwaarden van het Beleid voor User Generated Content schenden.

7 - Handelsmerken

1.     1 Plekje vrij behoudt zich nadrukkelijk alle rechten voor in en op de domeinnaam www.1plekjevrij.nl en alle aanverwante domeinen en subdomeinen, de naam "1 Plekje vrij", ons logo, dienstmerken, handelsnamen en/of handelsmerken. Andere handelsmerken, producten en bedrijfsnamen die vermeld worden op de Website, of via onze Apps worden genoemd, kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars of licentiegevers en de rechten op deze merken zijn voorbehouden aan hun respectieve eigenaars of licentiegevers.

8 - Privacy, je persoonsgegevens en cookies

1.     In ons Privacy- & Cookiesbeleid staat hoe wij persoonsgegevens zullen verwerken, waar deze aan ons worden verstrekt, en hoe we cookies gebruiken.

9 -  Content van derden en websites van derden

1.     Onze Website en onze Apps kunnen advertenties bevatten die door derden zijn ingediend. Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud van hun advertenties en dienen zelf te waarborgen dat ze voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving. 1 Plekje vrij neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van advertenties van derden.

2.         Wanneer een Gebruiker een link gebruikt om van onze Website of onze Apps naar een andere website te gaan, zijn onze Voorwaarden en Beleid (inclusief ons Privacy- & Cookiesbeleid) niet langer van toepassing.  Het bezoeken van gekoppelde websites van derden, gaat op eigen risico.

4.     Onze Website en onze Apps kunnen advertenties bevatten die door derden zijn ingediend. Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud van hun advertenties en dienen zelf te waarborgen dat ze voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving. We nemen geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van advertenties van derden.

10 - Intellectueel eigendom

1.     Deze Website en de Materialen mogen alleen worden bekeken, geprint en benoemd en er mag alleen uit worden geciteerd voor eigen persoonlijke, niet-commerciële gebruik en op voorwaarde dat  1 Plekje vrij op de juiste wijze wordt vermeld als bron.

2.     Niets in bovenstaande licentie schaadt of beperkt morele rechten van auteurs met betrekking tot de Materialen.

3.     Alle intellectuele eigendomsrechten in en op de Website, onze Apps en de Materialen behouden we ons uitdrukkelijk voor en je gebruik van de Website, onze App en de Materialen is onderworpen aan de volgende beperkingen. Het is je niet toegestaan om:

 1. vermeldingen van auteursrecht of andere eigendomsrechten op of in de Materialen te verwijderen; en/of

 2. materialen van de Website of onze Apps zodanig te gebruiken dat op enigerlei wijze inbreuk zou worden gemaakt op auteursrechten, intellectuele eigendomsrechten of eigendomsrechten van ons of derden; en/of

 3. een geautomatiseerd systeem of software te gebruiken of door anderen te laten gebruiken om content of gegevens van deze Website of via onze Apps ("screen scraping") te bemachtigen, behoudens in gevallen waarin jij of een toepasselijke derde rechtstreeks met ons een schriftelijke licentieovereenkomst hebt/heeft gesloten die een dergelijke activiteit uitdrukkelijk toestaat; en/of

 4. deze Website, onze Apps en/of de Materialen voor enig commercieel doel te reproduceren, wijzigen, weergeven, uitvoeren, publiceren, distribueren, verspreiden, uit te zenden, framen (of een andere browser of 'randomgeving' te gebruiken), te communiceren aan het publiek of te verstrekken aan enige derde, of te exploiteren, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming door middel van een licentieovereenkomst.

11- Linken naar onze Website

1.     Er mag voor niet-commerciële doeleinden worden gelinkt naar elke pagina van de Website, mits dit wordt gedaan op een manier die eerlijk en rechtmatig is en onze reputatie niet schaadt of er niet ongerechtvaardigd van wordt geprofiteerd. De koppelende site mag geen materiaal voor volwassenen of illegaal materiaal bevatten of enig materiaal dat beledigend, intimiderend of anderszins verwerpelijk is.

2.      Onze Website mag niet worden geframed of worden onderworpen aan een andere browser of randomgeving op een andere site.

3.     Indien je voor commerciële doeleinden of een ander doel dat hierboven niet is vermeld, wenst te linken naar onze Website, of als je graag een Partner wilt worden, neem dan contact via het e-mailadres van 1 Plekje Vrij.

4.     We behouden ons het recht voor om toestemming om te linken te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken.

 1. Wanneer je jouw bedrijf op 1plekjevrij.nl plaatst, geef je hiervoor toestemming dat 1plekjevrij jouw profiel mag aanvullen met informatie van jouw bedrijf. Hieronder vallen de informatie en foto's die jij deelt op je website en social media. 1plekjevrij mag ook de link naar jouw website delen op jouw 1plekjevrij profiel. Hiervoor geef je toestemming op het moment dat je een account aanmaakt op 1plekjevrij.

12 - Boekingsvoorwaarden

1. De Website en app bieden je de mogelijkheid om een breed scala aan haar-, schoonheids- en spa-diensten van verschillende aanbieders (onze Partners) te boeken en te betalen. Deze Diensten worden geleverd door onze verschillende Partners en niet door ons. De levering van de geboekte Diensten via onze Website en/of app is de verantwoordelijkheid van de Partner die de Diensten verstrekt. Betaling geschiedt in de desbetreffende salon. Wanneer je in de salon hebt betaald, is je schuld aan die Partner voldaan.

2. De juridische implicatie hiervan is dat bij het aanschaffen van Diensten twee bindende juridische contracten ontstaan:

-       een contract tussen jou en 1 Plekje vrij (waaronder 1 Plekje vrij bepaalde verantwoordelijkheden tegenover jou heeft in verband met de aankoop of boeking) (het "1 Plekje vrij Contract"). Dat contract wordt gesloten op basis van deze Boekingsvoorwaarden; en

-       een contract tussen jou en de betreffende Partner met betrekking tot het aanbod of de levering van de Diensten die je boekt via de Website, App of Widget (het "Partner Contract"). Dat contract moet voldoen aan bepaalde voorwaarden van deze Boekingsvoorwaarden waaronder de opzegtermijn, die we aan je bekend zullen maken voordat je een boeking doet op de betreffende Partnerpagina op de Website, App of Widget. Opzegtermijn bedraagt 24 uur voor de desbetreffende afspraak.

13 - Diensten

1. Onze Partners hebben een wettelijke plicht om Diensten te leveren die in overeenstemming zijn met het betreffende Partnercontract.

2. Alle Diensten die op de Website en/of app worden getoond zijn afhankelijk van beschikbaarheid en de afbeeldingen en/of beschrijvingen van de Diensten op de Website en/of App zijn uitsluitend ter illustratie en de feitelijke Diensten kunnen afwijken van die afbeeldingen en/of beschrijvingen. We verplichten onze Partners om ervoor te zorgen dat alle door hen op hun pagina van de Website of via onze App verstrekte informatie juist, compleet en niet misleidend is in alle opzichten, maar we kunnen de informatie die zij aan ons verstrekken niet verifiëren. Het is de verantwoordelijkheid van elke Partner om ervoor te zorgen dat al haar op de Website en of App vermelde Diensten beschikbaar zijn en nauwkeurig zijn omschreven.

3. Als je een consument bent, heb je wettelijke rechten in verband met diensten die niet zijn uitgevoerd op de manier zoals je daarvan mag verwachten of op enige andere wijze niet zoals omschreven worden geleverd. Informatie over je wettelijke rechten is verkrijgbaar is beschikbaar op www.consuwijzer.nl. Niets in deze Boekingsvoorwaarden heeft invloed op deze wettelijke rechten.

4. Het is uitsluitend jouw verantwoordelijkheid (of van de persoon die de Diensten ontvangt) om de Partner vooraf te informeren over medische of gezondheidsgerelateerde condities en/of bijzondere behoeften die Diensten zouden kunnen beïnvloeden of door Diensten beïnvloed zouden kunnen worden (bijvoorbeeld, zonder beperking, allergie-informatie en gezondheidsproblemen). Indien jij (of de betreffende ontvanger van de Diensten) verzuimt dergelijke informatie te geven aan de betreffende Partner, dan is noch 1 Plekje Vrij  noch de betreffende Partner aansprakelijk tegenover jou (of de ontvanger van de Diensten) vanwege letsel, verlies of schade voortvloeiende uit de Diensten die redelijkerwijs vermeden had kunnen worden als jij (of de ontvanger van de Diensten) deze informatie zou hebben onthuld voordat de Diensten werden ontvangen.

14 - Annuleringen

1. Naast je andere wettelijke rechten kun je in bepaalde omstandigheden het recht hebben om een Partner Contract en/of 1 Plekje vrij Contract (zoals van toepassing) te annuleren.

2. Alle Diensten die beschikbaar zijn voor aankoop op de Website en/of app worden aangeboden door 1 Plekje vrij namens haar Partners. Dat wil zeggen dat 1 Plekje vrij je boekingen aanneemt en verwerkt als handelsagent voor haar Partners. Daarom zijn we tegenover jou niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de feitelijke Diensten die worden geboekt via de Website en/of app.

3. Wanneer een Gebruiker misbruik maakt van de website van 1 Plekje Vrij door herhaaldelijk afspraken te annuleren, behoudt 1 Plekje Vrij zich het recht voor het account van deze Gebruiker op te schorten.

4. Het wettelijk herroepingsrecht voor overeenkomsten op afstand is niet van toepassing op de annulering van Gedateerde Boekingen, nu sprake is van een overeenkomst tot het verrichten van diensten die strekt tot de terbeschikkingstelling van diensten voor vrijetijdsbesteding waarbij een bepaald tijdstip of bepaalde periode voor nakoming is voorzien.

15 - Prijzen en betaling

1.             Prijzen en alle toepasselijke bezorg- en/of verwerkingskosten zijn zoals aangegeven op de Website en of app maar ze zijn te allen tijde onderhevig aan wijziging door 1 Plekje Vrij of Partners en het is mogelijk dat , ondanks onze beste inzet, een deel van de prijs en andere informatie die voor bepaalde Diensten worden getoond, incorrect zijn. Wanneer de juiste prijs van de Dienst op het moment van de Order hoger is dan de prijs aan jou meegedeeld, zullen wij contact met je opnemen voor jouw instructies alvorens wij jouw Order accepteren. Wanneer jouw Order geaccepteerd is en er is jou een Orderbevestiging gestuurd voordat de fout in de prijs werd ontdekt, wanneer de fout in de prijs overduidelijk is en gemakkelijk door jou als een foutieve prijs kon worden herkend, zullen wij je de optie geven om contact op te nemen met de salon.

2.             De Partner draagt de volledige verantwoordelijkheid voor het administreren van eventuele BTW op de totale waarde van de Order. 1 Plekje Vrij berekent geen BTW op Orders, omdat de Diensten worden geleverd door de Partner en niet door 1 Plekje Vrij. Als gevolg hiervan kan 1 Plekje Vrij u geen BTW-factuur verstrekken met betrekking tot uw Order. U dient rechtstreeks contact op te nemen met de Partner om een BTW-factuur te ontvangen.

3.             Betalingen van abonnementskosten van de Gebruiker aan 1 Plekje Vrij worden gefaciliteerd middels de Payment Provider (Mollie).

16 - Onze aansprakelijkheid

1.     Alle garanties, voorwaarden en verklaringen die anders stilzwijgend uit de wet voortvloeien met betrekking tot deze Website of onze Apps, sluiten wij voor zover wettelijk toegestaan uit en wijzen wij af. We verklaren en garanderen in het bijzonder niet dat de Website of onze Apps foutloos, vrij van virussen of andere schadelijke componenten zijn, of dat defecten zullen worden gecorrigeerd. Je dient je eigen voorzorgsmaatregelen te treffen wat dit betreft. Voor zover wettelijk toegestaan zijn wij in geen enkel geval aansprakelijk voor enig verlies of enige schade veroorzaakt door een distributed denial-of-service-aanval, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat je computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of ander beschermd materiaal kan infecteren door je gebruik van onze Website of onze Apps.

2.     Wij aanvaarden voor zover wettelijk toegestaan geen aansprakelijkheid voor enig verzuim om de Website of onze Apps te onderhouden en/of Materialen te leveren of tijdig te leveren.

3.     Houd er rekening mee dat onze Website en onze Apps uitsluitend voor particulier gebruik en privégebruik zijn bedoeld en je overeenkomt om onze Website of onze App niet te gebruiken voor commerciële of zakelijke doeleinden, tenzij we je als Partner hebben goedgekeurd.

4.     We aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de volgende soorten verlies, zelfs als het verlies te verwachten is: verlies van inkomsten of omzet, verlies van zaken, winstderving, verlies van verwachte besparingen, verlies van gegevens of verspilling van management van kantoortijd.

5. De Materialen kunnen onnauwkeurigheden en typografische fouten bevatten. We garanderen niet de juistheid of volledigheid van de Materialen.

6. We zijn niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van je handelen of nalaten op basis van de Materialen die beschikbaar zijn op deze Website of via onze Apps. Echter, niets in deze Gebruiksvoorwaarden Website en App zal invloed hebben op je wettelijke rechten, en niets in deze Gebruiksvoorwaarden Website en App zal onze aansprakelijkheid uitsluiten voor overlijden of persoonlijk letsel ontstaan door nalatigheid, fraude of een frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken en/of iets anders dat niet kan worden uitgesloten of beperkt door ons naar Engels recht.

10-03-2023

>Privacy voorwaarden

Partner voorwaarden

1 – Definities

1.             "eCRM-dienst": betekent de e-mail- en mail marketing binnen Connect, die van tijd tot tijd als een van de 1 plekje vrij Diensten kan worden aangeboden in ruil voor de toepasselijke Vergoedingen;

2.             “Foto’s”: Niet bewegend beeldmateriaal dat geplaatst wordt op 1plekje vrij.

3.             “Gehuurde Hardware”: hardware die van 1plekje vrij wordt gehuurd;

4.             "Gelieerde onderneming": betekent met betrekking tot 1 plekje vrij elke entiteit die van tijd tot tijd direct of indirect wordt gecontroleerd door, of onder gemeenschappelijke controle staat van 1 plekje vrij;

5.             "Gevrijwaarde Derde": al haar functionarissen, directieleden en medewerkers (elk een "Gevrijwaarde Derde" en collectief de "Gevrijwaarde Derden"

6.             “Gratis Proefperiode”: betekent de beperkte periode waarin een Partner sommige of alle 1 plekje vrij Diensten zonder enige Vergoeding (behalve Commissies) kan ontvangen, zoals vastgesteld door 1 plekje vrij naar eigen discretie. Bij het aflopen van een Gratis Proefperiode zal de Partner verantwoordelijk zijn voor de Vergoedingen zoals uiteengezet in de Samenwerkingsovereenkomst.

7.             "Ingangsdatum": de eerste van de volgende data waarop (a) de Partner begonnen is om 1 plekje vrij Diensten te ontvangen, (b) de Partner het hokje aanvinkt waarmee zij deze Overeenkomst in Connect aanvaardt, (c) de dag waarop de Partner zich inschrijf via de Partner inschrijfpagina om de 1 plekje vrij Diensten te ontvangen of (d) de Samenwerkingsovereenkomst door de Partner is ondertekend om de aanvaarding van deze Overeenkomst te bevestigen;

8.             "Intellectuele Eigendomsrechten": betekent alle intellectuele eigendomsrechten wereldwijd, hetzij nu bestaand of anderszins, hetzij gevestigd of aanstaande, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) auteursrecht (met inbegrip van de vertaalrechten), modelrechten, databankrechten, rechten op domeinnamen, geregistreerde modellen, octrooien, handelsmerken, handelsnamen, tekens en andere aanduidingen, mits het voorgaande van een eigendomsrechtelijk karakter is en alle soortgelijke rechten, al dan niet geregistreerd of anderszins (met inbegrip van, zonder beperking, alle verlengingen, terugleveringen, herhalingen en vernieuwingen ervan). Het bovenstaande omvat, met betrekking tot de registreerbare rechten, alle aanvragen die gedaan zijn of rechten om aanvragen te doen met betrekking tot dergelijke rechten;

9.             “Kennisgeving Prijswijziging”: heeft de betekenis zoals uiteengezet in artikel 2.4;

10.          “Klacht” heeft de betekenis zoals vermeld in artikel 11.2;

11.          "Klant": een persoon die de Partnerdiensten koopt of ontvangt, via de Website, App, 1 afspraak, Partnersite of Distributiekanalen, inclusief niet gelimiteerd tot een 1 plekje vrij Klant, een 1 afspraak Klant of een Klant van de Partner;

12.          “Klantenbestand”: de Partners’ klantendatabase in Connect;

13.          “social media’: facebook, youtube, twitter, tiktok,  instagram, google, reclame borden, online reclame en nieuwsbrief

14.          "Kosten": de Commissie en de Vergoedingen;

15.          "Materiële schending": een schending (inclusief een anticiperende schending) die niet minimaal of triviaal is wat betreft de gevolgen ervan voor 1 plekje vrij.

16.          "Nieuwe Boeking": een boeking die niet reeds al bestond

17.          “Opstartkosten”: de niet-restitueerbare vergoeding (+ btw)die door 1 plekje vrij in rekening wordt gebracht aan de Partner wanneer de Partner zich inschrijft om de 1 plekje vrij Diensten te ontvangen, te betalen via een elektronische kaartbetaling of anderszins overeengekomen, zoals uiteengezet in de Samenwerkingsovereenkomst;

18.          "Overeenkomst” of “Partnervoorwaarden” betekent deze overeenkomst, samen met de Samenwerkingsovereenkomst en/of enige voorwaarden die je per email zijn toegezonden of aan je gepresenteerd op de online Partner inschrijfpagina, waarin gezamenlijk de voorwaarden staan waaronder 1 plekje vrij de 1 plekje vrij Diensten aan de Partner zal verlenen, en deze overeenkomst wordt van kracht op de Ingangsdatum;

19.          “P2B” heeft dezelfde betekenis als “Platform to Busines Regulation” zoals hieronder gedefinieerd;

20.          “Pagina'(s)”: de internetpagina of pagina's en de content van het aan de Partner toegewezen gedeelte van de Website of App of Distributiekanalen (inclusief de 1 plekje vrij-"homepage" van de Partner en elke pagina voor de Partnerdiensten die op de Website worden aangeboden), samen met elke toepasselijke pagina of pagina's en content van de eigen website(s) van de Partner of andere website(s) waarop de 1 afspraak wordt gebruikt, met inbegrip van een Partnersite;

21.          “Partner”: betekent jij als partner, de salon of spa die een Overeenkomst aangaat met 1 plekje vrij op de Ingangsdatum, handelend op eigen titel en namens alle medewerkers en contractspartijen;

22.          “Partner Content”: alle informatie, documentatie, apparatuur, software, foto's, domeinnaam (voor zover gebruikt voor het hosten van een Partnersite), aangepast thema/skin op de Partnersite of ander materiaal (waaronder de Partnernaam, het logo en eventuele andere merkeigenschappen en Intellectuele Eigendomsrechten begrepen kunnen zijn) die op de Pagina('s) uit hoofde van deze Overeenkomst kunnen worden gepubliceerd, inclusief Portfoliofoto’s van Stylisten;

23.          “Partner Foto’s”: Foto’s gemaakt en of geplaatst door Partner;

24.          "Partnerdiensten": de gezondheid-, beauty- haar en/of andere goederen en diensten die de Partner in het kader van haar bedrijf aan Klanten aanbiedt en levert en die door de Partner aan Klanten worden verhandeld door gebruik te maken van de 1 plekje vrij Diensten;

25.          "Partner Klant": betekent een Klant die Partner Diensten rechtstreeks bij de Partner boekt en geen gebruikmaakt van de Website, App of 1 afspraak maar waarvan de gegevens zijn opgeslagen in Connect in de Klanten database of door een afspraak toe te voegen in Connect of anderszins;

26.          "Partnersite": betekent een aanpasbare website, mogelijk gemaakt door Connect en tegen vergoeding aangeboden als een van de 1 plekje vrij diensten, en met een "Boek Nu" -knop die klanten verbindt met de 1 afspraak, gehost op een uniek subdomeinadres op my1 plekje vrij.nl of naar keuze van 1 plekje vrij, op het eigen domein van de Partner;

27.          “Administratiekosten”: is de verwerkingsvergoeding (+ btw) die door de Partner aan 1 plekje vrij over Volgende Boekingen en 1 afspraak Boekingen moet worden betaald, zoals omschreven in de Samenwerkingsovereenkomst en berekend op basis van het totale bedrag dat door de Klant betaald moet worden voor een Volgende Boeking of 1 afspraak Boekingen;

28.          "App": betekent de marktplaats boekingsapplicatie van 1 plekje vrij op Android of iOS;

29.          "Algemene Verordening Gegevensbescherming" of “AVG” betekent Verordening (EU) 2016/679 en alle wet- en regelgevingen ter implementatie daarvan of daaruit voorvloeiend.

30.          “Beveiligingsincident”: Iedere onopzettelijke of opzettelijke schade, wijziging, vernietiging, onbevoegde openbaarmaking, verlies, misbruik or diefstal van persoonsgegevens van een Klant van 1 plekje vrij of een 1 afspraak Klant waar de Partner toegang toe heeft

31.          “Boeking”: elke boeking door een Klant voor een van de Partnerdiensten, hetzij via de Website, App, Partnersite, al naargelang welke van toepassing is;

32.          "Boekingsvoorwaarden": betekent de boekingsvoorwaarden van 1 plekje vrij met betrekking tot de producten of diensten van derden die op de Website, App en/of Reserve With Google worden aangeboden en beschikbaar zijn via Boekingsvoorwaarden;

33.          “BOL”: betekent betalen op locatie

34.           “BOL 1 afspraak Klant”: betekent een Klant die een BOL 1 afspraak Boeking maakt;

35.          "Commissie": de provisie (+ btw) die door de Partner aan 1 plekje vrij moet worden betaald zoals omschreven in de Samenwerkingsovereenkomst en berekend op basis van het totale bedrag dat betaald moet worden door een 1 plekje vrij Klant voor een 1 plekje vrij boeking;

36.          "Connect": de "1 plekje vrij Connect"-software die uit hoofde van deze Overeenkomst aan de Partner in licentie is gegeven als een van de 1 plekje vrij Diensten, die kan bestaan uit de 1 plekje vrij POS Software;

37.          "Distributiekanalen": betekent elke website van derden of andere media waarmee de Partner Diensten worden aangeboden of geadverteerd aan Klanten of potentiële Klanten via 1 plekje vrij P2B Diensten, inclusief platforms van derden, Instagram, Facebook, reverse with Google, Lastminute.com, YouTube, GoogleAdds Google Display networks en aangesloten netwerken (elk van tijd tot tijd en zoals van toepassing);

38.          "Dubbele Klant": de Klant van wie het e-mailadres of het telefoonnummer samen met de voornaam van een Klant overeenkomt met meer dan één Klant in het Klantenbestand;

39.          “1 plekje vrij”: 1 plekje vrij in Nederland onder nummer 74920790, Breukenweg 13, 9494 RV Yde,  Nederland, met btw-nummer NL002282805B10; info@1plekjevrij.nl

40.          “1 plekje vrij Boeking”: betekent de Boeking via de Website of App waarbij op het moment van boeking door de Klant een tijd en/of datum is gekozen om de Partnerdiensten te ontvangen (met inbegrip van de diensten waarbij de optie “Betalen op Locatie” is gebruikt);

41.          “1 plekje vrij Diensten”: de voordelen en diensten die een Partner kan ontvangen van 1 plekje vrij, zoals omschreven op de online Partner inschrijfpagina, in de Samenwerkingsovereenkomst, elk addendum aan deze Overeenkomst en/of in e-mails tussen 1 plekje vrij en de Partner, in ruil voor betaling van de Kosten aan 1 plekje vrij (behalve waar een Gratis Proefperiode geldt);

42. “1 plekje vrij Klant” betekent een Klant die boekt via de Website of App;

43.          “1 plekje vrij Lookbook” betekent de inventaris van afbeeldingen, inclusief, maar niet beperkt tot Stylist Portfoliofoto’s die weergegeven kunnen worden op de Website, App, Partner Site, 1 afspraak, 1 plekje vrij’s sociale media pagina’s, en/of de Distributiekanalen en die toegankelijk zijn voor gebruikers ter inspiratie en die van tijd tot tijd Klanten de mogelijkheid kunnen bieden om de Partner diensten die verband houden met de afbeelding, te boeken;

44.          “1 plekje vrij POS” betekent de 1 plekje vrij POS Software en/of 1 plekje vrij POS Hardware;

Samenwerkingsovereenkomst;

45.          “1 plekje vrij POS Software” betekent de “point of sale” softwaremodule die volledig geïntegreerd is met Connect;

46.          “1 plekje vrij P2B Diensten” betekent de 1 plekje vrij Diensten waarbij 1 plekje vrij optreedt als een online tussenpersoon tussen een Partner en Klanten als zodanig onderworpen is aan de P2B Regelgeving. De 1 plekje vrij P2B Diensten omvatten de 1 afspraak, Partnersites, Website en App via welke de Partner Diensten worden aangeboden door 1 plekje vrij namens een Partner aan Klanten, maar geen andere 1 plekje vrij Diensten zoals Connect en 1 plekje vrij POS.

47.          “Vertrouwelijke Informatie”: Elke vorm van informatie die als verrtouwelijk kan worden aangemerkt

48.          “Volgende Boeking”: de 1 plekje vrij Boeking die niet valt onder de definitie van Nieuwe Boeking.

49.          “Website” betekent de website op www.1plekjevrij.nl;

50.          "Werkdag": een andere dag dan een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag in Nederland;

51.          "Wetgeving inzake gegevensbescherming": betekent de Algemene Verordening Gegevensbescherming alsmede wet- en regelgeving die deze richtlijnen implementeren of op basis van deze Richtlijnen zijn ontworpen, of wet- en regelgeving die deze richtlijnen aanpast, vervangt, consolideert en alle andere toepasselijke wet- en regelgeving die betrekking heeft op de verwerking van persoonsgegevens en privacy, welke van kracht zijn in enige relevante jurisdictie zoals de e-Privacy-richtlijn;

52.          “1 afspraak”: betekent de web interface welke eigendom is en wordt geleverd door 1 plekje vrij via Connect als een van de 1 plekje vrij Diensten, ingebed op elke Partnersite en die de Partner kan insluiten op zijn eigen website en/of social mediakana(a)l(en) en, waarmee Klanten rechtstreeks 1 afspraak Boekingen kunnen maken bij de Partner;

53.          "1 afspraak Boeking": een 1 afspraak Boeking met  betalen op locatie of een BOL 1 afspraak Boeking;

54.          "1 afspraak Klant" betekent een 1 afspraak Boeking met betaling op locatie

55.          “Platform to Business Regulation” of “P2B” betekent Richtlijn (EU) 2019/1150 en alle wet- en regelgeving ter implementatie daarvan of die daaruit voortvloeit of ter wijziging, vervanging of consolidatie daarvan;

56.          “Samenwerkingsovereenkomst": de overeenkomst die door 1 plekje vrij en de Partner is ondertekend, of alternatief zijn overeengekomen via email en/of via de online Partner inschrijfpagina en waarmee de acceptatie van deze Overeenkomst, de Commissie en alle andere Kosten door beide partijen wordt bevestigd (voor zover van toepassing);

57.          “Mollie Connected Account”: betekent een Partner die heeft ingestemd met de Mollie Dienstverleningsovereenkomst en een goedkeuring van Mollie heeft om Mollie Diensten te ontvangen;

58.          “Mollie Connected Account Gegevens” betekent de gegevens over Mollie Connected Accounts, activiteit op hun Mollie accounts en hun transacties;

59.          “Mollie Dienstverleningsovereenkomst”: betekent de Mollie connected account overeenkomst, met inbegrip van de Mollie dienstverleningsvoorwaarden;

60.          “Mollie Diensten” betekent de betalingsverwerkingsdiensten aangeboden door Mollie aan 1 plekje vrij en Mollie Connected Accounts, met inbegrip van diensten die de acceptatie van betalingen van Klanten mogelijk maken, het routeren van geld van en naar Mollie Connected Accounts en de betaling van geld buiten Mollie;

61.          “Third Party Platforms”: andere derden partijen

62.          "Uitgevoerde Afspraak": een afspraak in Connect (ofwel middels een 1 plekje vrij Boeking, 1 afspraak Boeking of boeking rechtstreeks bij de Partner) waarvoor de Partner met succes de Partnerdiensten aan de Klant heeft verleend;

63.          "Uitgevoerde Boeking": een Boeking in het kader waarvan de Partner met succes de Partnerdiensten aan de Klant heeft verleend;

64.          "Vergoedingen" betekent eventuele vergoedingen (+ btw) die door een Partner worden betaald om de 1 plekje vrij Diensten te ontvangen zoals uiteengezet in de Samenwerkingsovereenkomst, elk addendum bij deze Overeenkomst en/of e-mails tussen 1 plekje vrij en de Partner; 2. 1 plekje vrij Diensten

65.          Last minute boekingen zijn boekingen van vandaag, morgen en overmorgen.

2 - Diensten

1.             In ruil voor betaling door de Partner van de Kosten (en behalve in het geval van een Gratis Proefperiode) en de vervulling door Partner van al haar andere verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst, zal 1 plekje vrij de toepasselijke 1 plekje vrij Diensten aan de Partner verstrekken, die (tenzij anders overeengekomen) een persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare en volledig herroepbare licentie voor het gebruik van Connect omvatten.

2.             Als onderdeel van de 1 plekje vrij Diensten, kunnen wij contact met Gelieerde ondernemingen opnemen over Boekingen of vragen over 1 plekje vrij en/of Diensten van Gelieerde ondernemingen. We nemen contact op via e-mail, telefoon, SMS of Whatsapp gebruikmakend van de contactinformatie die aan ons is verstrekt in Connect. Hiervoor kunnen aanvullende kosten in rekening worden gebracht.

3.             Wanneer een Partner 1 plekje vrij Diensten ontvangt en Vergoedingen betaalt, en deze wenst te stoppen met het ontvangen van een of meer van de 1 plekje vrij Diensten, moet de Partner 1 plekje vrij hiervan ten minste 30 dagen schriftelijk van tevoren op de hoogte stellen en zal de Partner de toepasselijke Vergoedingen blijven betalen voor de duur van de opzegtermijn.

4.             1 plekje vrij kan naar eigen goeddunken het bedrag van Vergoedingen en/of het percentage van de Commissie te allen tijde wijzigen met inachtneming van een termijn van 30 dagen voor de kennisgeving aan de Partner ("Kennisgeving Prijswijziging"). Het voortgezette gebruik van de 1 plekje vrij Diensten na ontvangst van een dergelijke Kennisgeving Prijswijziging door Partner zal als aanvaarding van de nieuwe Vergoedingen en/of het percentage van de Commissie worden beschouwd.

5.             Wanneer 1 plekje vrij de Partner een Gratis Proefperiode aanbiedt, begrijpt en accepteert de Partner dat deze Partnervoorwaarden volledig van toepassing zijn. De Partner stemt er hierbij mee in om alle toepasselijke Vergoedingen te betalen na afloop van de Gratis Proefperiode en zijn bankgegevens aan 1 plekje vrij te verstrekken via Connect vóór het einde van de Gratis Proefperiode. Bij het aanmelden maakt de partner direct 0,01 euro cent over via mollie. Hierdoor zijn de bankgegevens van de partner direct bij mollie bekend. Als de Partner nalaat zijn bankgegevens aan 1 plekje vrij te verstrekken begrijpt en aanvaardt de Partner dat 1 plekje vrij de levering van sommige of alle 1 plekje vrij Diensten met onmiddellijke ingang en zonder nadere kennisgevingal staken. 1 plekje vrij kan naar eigen discretie sommige of alle 1 plekje vrij Diensten herstellen nadat de Partner de betalingsgegevens aan 1 plekje vrij heeft verstrekt. 1 plekje vrij is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens de Partner voor de onmiddellijke beëindiging van de 1 plekje vrij Diensten.

6.             Voor alle duidelijkheid, noch 1 plekje vrij, noch enig bedrijf onder haar controle bieden eigen goederen en diensten aan via enige 1 plekje vrij P2B Diensten. 1 plekje staat derden niet toe namens haar aanvullende goederen of diensten aan te bieden aan Klanten vóór het einde van de afspraak (onafhankelijk of in samenwerking met een Partner of derde). Partners kunnen indien gewenst wel aanvullende goederen en diensten aan Klanten aanbieden.

3 - Levering van de 1 plekje vrij Hardware

1.             De 1 plekje vrij POS Hardware wordt geleverd op het door de Partner in de Samenwerkingsovereenkomst of anderszins per e-mail opgegeven leveringsadres. 

4 - Licentie connect, 1 plekje vrij pos en partnerwebsite - diensten en toegang tot gegevens.

1.             Afhankelijk van betaling van de toepasselijke Vergoedingen kan de Partner Connect, de 1 afspraak, 1 plekje vrij POS en/of de Partnersite uitsluitend gebruiken om voor of namens zichzelf Boekingen of Partnerdiensten te verwerken.

2.             Het gebruik van Connect, de 1 afspraak, 1 plekje vrij POS en/of de Partnersite door de Partner is uitsluitend voor risico van de Partner.

3.             Technische ondersteuning wordt primair per e-mail verstrekt en is geen officieel recht voor de Partner.

4.             De Partner begrijpt en accepteert dat:

 1. 1 plekje vrij gebruikmaakt van externe leveranciers en hostingpartners voor de levering van de hardware, software, netwerken, opslag en aanverwante technologie die vereist is om Connect, 1 plekje vrij POS, de 1 afspraak en de Partnersite uit te voeren.

 2. 1 plekje vrij beheerderstoegang heeft tot alle onderdelen van Connect, inclusief die onderdelen die specifiek op maat zijn gemaakt voor de Partner.

 3. 1 plekje vrij met behulp van tools van derde partijen zoals Google Analytics en Snowplow bijhoudt wat het gebruik door de Partner, en het gebruik van Connect door de medewerkers en contractspartijen van de Partner is geweest. De trackinggegevens omvat elke afzonderlijke interactie die de gebruiker heeft en de technische details van de gebruikte browser en het gebruikte apparaat, en omvat onder andere het maken van afspraken, het bewerken van werknemers en het bekijken van de kalender.

De partner is verantwoordelijk voor het waarschuwen van zijn werknemers en contractspartijen dat dergelijke tracking zal plaatsvinden. Verwijzingen naar de tracking zijn opgenomen in 1 plekje vrij's Privacy- en Cookiebeleid hier, dat onder de aandacht van de medewerkers en contractspartijen van Partner moet worden gebracht; en

5.             De 1 afspraak en de Partnersite zijn "Powered by 1 plekje vrij", bevatten 1 plekje vrij branding inclusief logo’s, merken en afbeeldingen en bieden 1 afspraak- Klanten de mogelijkheid om zich aan te melden voor het ontvangen van e-mailmarketing van de Partner en 1 plekje vrij.

6.             1 plekje vrij heeft (recht op) volledige toegang tot alle gegevens die direct door de Partners en/of Klanten worden verstrekt of die gegenereerd worden via het gebruik van Partners en/of Klanten van de 1 plekje vrij P2B Diensten (“1 plekje vrij toegang”), inclusief, maar niet beperkt tot:

 1. alle gegevens in verband met accounts van de Partner en gebruik van de 1 plekje vrij diensten;

 2. gegevens van de Klantenaccounts, gebruiker gegenereerde inhoud en gegevens over het gebruik door Klanten van de Partner Diensten;

 3. alle geassocieerde metagegevens, bijvoorbeeld datum/tijdstip van login van Partner en klant; en

 4. persoonsgegevens van klanten en Partners zoals meer gedetailleerd beschreven in ons privacy & cookiebeleid.

7.             Bepaalde derden kunnen van tijd tot tijd toegang hebben tot gegevens van Klanten en Partners die verstrekt worden voor het gebruik van 1 plekje vrij P2B Diensten of gegenereerd zijn via verstrekking, maar deze gegevens worden alleen met derden gedeeld als dit nodig is voor de correcte verstrekking van de 1 plekje vrij P2B diensten. Voor informatie over andere derden waarmee derden worden gedeeld, zie het Privacy & cookiebeleid. klanten kunnen bepaalde categorieën cookies weigeren conform het Privacy & cookiebeleid en het Cookie Preference Centre.

8.             De partner stemt ermee in dat 1 plekje vrij informatie  van partner mag gebruiken om op social media te plaatsen.

9.             1 plekje vrij behoudt 1 plekje vrij Toegang na beëindiging van deze Overeenkomst gedurende de bewaartermijn die wettelijk is vereist en conform de beleidsregels van 1 plekje vrij inzake bewaartermijnen.

10.          Een Partner heeft toegang tot zijn account gerelateerde gegevens en Klantgegevens, inclusief contactgegevens van de Klant, door in te loggen op zijn Connect account.

11.          Partners hebben geen toegang tot gegevens die verstrekt of gegenereerd zijn via de verstrekking van de 1 plekje vrij diensten aan alle 1 plekje vrij Partners als geheel en/of alle Klanten als geheel (of een deel daarvan), in geaggregeerde vorm of anderszins. 1 plekje vrij streeft er echter naar algemene trends op landelijk/regionaal niveau te delen via nieuwsbrieven aan de Partners die toestemming hebben gegeven voor ontvangst van 1 plekje vrij marketing. Deze toestemming wordt verleend door het invoeren van een e-mailadress op de site waarop de klant en/of partner de nieuwsbrief wenst te ontvangen.

 5 - 1 plekje vrij garandeert niet

1.         dat Connect, 1 plekje vrij POS, de 1 afspraak of de Partnersite voldoet aan de specifieke eisen van de Partner;

2.         dat Connect, 1 plekje vrij POS, de 1 afspraak of de Partnersite ononderbroken, tijdig, beveiligd of foutvrij zal zijn;

3.         dat alle informatie of resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van Connect of 1 plekje vrij POS nauwkeurig of betrouwbaar zijn;

4.         dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat door de Partner via Connect, 1 plekje vrij POS, de 1 afspraak en/of Partnersite wordt gekocht of verkregen, aan de eisen of verwachtingen van de Partner voldoet; of

5.         dat eventuele fouten in Connect, 1 plekje vrij POS, de 1 afspraak of de Partnersite worden gecorrigeerd.

6.         De Partner begrijpt uitdrukkelijk en gaat er expliciet mee akkoord dat 1 plekje vrij met betrekking tot haar gebruik van Connect, 1 plekje vrij POS, de 1 afspraak en/of de Partner Website, gedurende een Gratis Proefperiode of anderszins, niet aansprakelijk is voor verlies van inkomsten of winsten, verlies van contracten, verlies van goodwill, verlies van data of andere immateriële verliezen of indirecte verliezen of gevolgschade of schade (zelfs als 1 plekje vrij door de Partner op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van een dergelijk verlies of een dergelijke schade) als gevolg van:

7.         het gebruik van Connect, 1 plekje vrij POS, de 1 afspraak en/of de Partner Website door Partner of het onvermogen van Partner om Connect, de 1 afspraak en/of de Partner Website te gebruiken;

8.         het staken door 1 plekje vrij van de 1 plekje vrij Diensten na het verstrijken van de Gratis Proefperiode;

9.         onbevoegde toegang tot of wijziging van de transmissies of gegevens van de Partner;

10.       verklaringen of gedragingen van een derde op Connect, 1 plekje vrij POS, de 1 afspraak en/of de Partner Website; of

11.       alle andere zaken met betrekking tot Connect, 1 plekje vrij POS, de 1 afspraak en/of de Partner Website.

12.       1 plekje vrij biedt de Partner een gebruikersaccount en wachtwoord waarmee de Partner toegang heeft tot Connect en/of 1 plekje vrij POS. De Partner zal de gegevens en het wachtwoord van de gebruikersaccount vertrouwelijk en veilig bewaren en zal deze niet vrijgeven aan andere personen dan diegenen die toegang moeten hebben tot Connect en/of 1 plekje vrij POS en die op de hoogte zijn van de verplichtingen van de Partner om die gegevens te beveiligen. De Partner zal 1 plekje vrij onmiddellijk op de hoogte brengen van elke vermoedelijke inbreuk op de beveiliging of oneigenlijk gebruik, inclusief elk gebruik dat in strijd zou zijn met deze Overeenkomst, de redelijke instructies van 1 plekje vrij die van tijd tot tijd worden gegeven en/of toepasselijke wetgeving.

De Partner mag niet:

13.       het geheel of enig onderdeel van Connect, 1 plekje vrij POS, de 1 afspraak of de Partnersite reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, wederverkopen of exploiteren

14.       een derde partij toestaan (inclusief groepsmaatschappijen van de Partner) gebruik te maken of toegang te geven tot Connect (inclusief 1 plekje vrij POS) zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van 1 plekje vrij (welke kan worden geweigerd of verleend op die voorwaarden die 1 plekje vrij naar haar eigen goeddunken kan bepalen).

15.       ongevraagd e-mails, sms of andere elektronische vormen van marketing naar Klanten verzenden via Connect (of anderszins); of

16.       alle Connect- of 1 plekje vrij POS-inloggegevens bekendmaken, delen of doorverkopen.

6 - 1 plekje vrij POS

Voor alle duidelijkheid, dit is geen 1 plekje vrij P2B dienst en valt derhalve niet onder de P2B Regelgeving

1.         Een van de diensten die 1 plekje vrij de Partners aanbiedt, is het gebruik van de 1 plekje vrij POS Software en/of 1 plekje vrij POS Hardware waarvan de nadere informatie verstrekt wordt in de Samenwerkingsovereenkomst (of zoals elders overeengekomen tussen de Partner en 1 plekje vrij) en die anders kunnen luiden dan zoals uiteengezet in deze Overeenkomst. 1 plekje vrij POS Software en 1 plekje vrij POS Hardware zullen tezamen aangeduid worden als “1 plekje vrij POS”.

2.         De Vergoeding voor de 1 plekje vrij POS Hardware dient vooruit door de Partner aan 1 plekje vrij voldaan te worden.

3.         Het valt onder de verantwoordelijkheid van de Partner om vertrouwd te raken met de functies van 1 plekje vrij POS en de geschiktheid daarvan af te stemmen op de bedrijfsvoering van de Partner. 1 plekje vrij biedt geen garanties wat betreft de bruikbaarheid van de 1 plekje vrij POS Software of de 1 plekje vrij POS Hardware, noch voor de bruikbaarheid daarvan tezamen.

4.         De Partner is verantwoordelijk voor zijn eigen bedrijfsvoering en dus ook voor wettelijke verplichtingen met betrekking tot zijn bedrijfsvoering, inclusief maar niet beperkt tot alle belasting- en sociale zekerheid aangifte en betalingen krachtens de toepasselijke wet.

8 - Back-up van 1 plekje vrij POS Data

1.  Wanneer gebruik gemaakt wordt van 1 plekje vrij POS, is de Partner verantwoordelijk voor de regelmatige (d.w.z. dagelijkse) back-up van de gegevens. Ondanks de regelmatige back-up van de gegevens kan 1 plekje vrij de volledige back-up van alle in 1 plekje vrij POS ingevoerde gegevens niet garanderen. 1 plekje vrij kan met name niet aansprakelijk gesteld worden voor verliezen die voortvloeien uit het verzuim van de Partner om een back-up te maken van zijn gegevens. De Partner is derhalve verantwoordelijk voor het nemen van preventieve maatregelen voor het geval 1 plekje vrij POS mocht uitvallen. 1 plekje vrij kan niet de ononderbroken beschikbaarheid van 1 plekje vrij POS garanderen. 1 plekje vrij kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verliezen, met name winstderving, die voort mochten vloeien uit het feit dat de Partner niet de nodige stappen ondernomen heeft om zijn bedrijfsvoering voort te zetten in geval van een tijdelijke uitval van 1 plekje vrij POS.

9 - Verplichtingen van 1 Plekje Vrij Partner

1.         Als tegenprestatie voor de 1 plekje vrij Diensten gaat de Partner ermee akkoord alle toepasselijke Kosten aan 1 plekje vrij te betalen en alle Boekingen te accepteren en de Partnerdiensten te verwerken en te leveren in overeenstemming met de hoogste normen in de bedrijfstak en in overeenstemming met de specifieke voorwaarden die zijn vastgelegd in deze Overeenkomst in het algemeen.

2.         De Partner dient alle Boekingen te accepteren en mag alleen in uitzonderlijke omstandigheden weigeren om ze te accepteren, anders wordt de Partner geacht deze Overeenkomst Materieel te Schenden en kan zij aan haar verschuldigde betalingen in verband met deze Overeenkomst verbeuren.

3.         Partner is verplicht om met betrekking tot 1 afspraak Boekingen en 1 plekje vrij Boekingen te voldoen aan het annulerings- en verzettingsbeleid zoals in de algemene voorwaarden is omschreven. Deze kunnen hier volledig bekeken worden.

10 - Verantwoordelijkheden Partner

1.         De Partner dient ervoor te zorgen dat alle Partner Content (vooral omschrijvingen en prijzen van de Partnerdiensten) die zij voor publicatie op de Pagina('s) aan 1 plekje vrij verstrekt, nauwkeurig, correct en niet misleidend is. Dit betreft uitsluitend het tonen van prijzen als kortingen of actieprijs wanneer de betreffende Partnerdiensten normaal gesproken tegen een hoger bedrag dan het kortingsbedrag worden aangeboden voor een gelimiteerde periode.

2.         De Partner zal er voor zorgdragen dat:

 1. de medewerkers en contractspartijen van Partner de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hebben verkregen van alle personen die zijn afgebeeld in de Partner Foto’s om de Partner Foto’s te gebruiken op de wijze zoals omschreven onder (a); en

 2. de Partner Foto’s op geen enkele wijze enige vorm van naakt, obsceniteit of andere inhoud bevatten die mogelijkerwijs aanstootgevend, beledigend of alarmerend is dan wel seksueel getinte of illegale inhoud betreft en/of geweld of haat promoot.

 3. bij het uploaden van Partner Content, bestaande uit foto’s gemaakt door een werknemer of contractspartij (“Partner Foto’s”), de Partner haar medewerkers en contractspartijen alleen Partner Foto’s uploaden waarvan zij de exclusief auteursrechthebbende is en/of toestemming heeft om de Partner Foto’s te publiceren op alle platforms, om ongeacht welke reden, inclusief, maar niet beperkt tot marketing, advertising, commerciële een/of editoriale doeleinden, wereldwijd en voor onbepaalde tijd, inclusief maar niet beperkt tot op de Partner’s eigen website en sociale mediakanalen, Partner Site, 1 afspraak, 1 plekje vrij’s Website, de App, 1 plekje vrij Lookbook en alle Distributiekanalen.

3.         Indien 1 plekje vrij op enig moment het vermoeden heeft dat de Partner Foto’s zijn geüpload zonder dat daarvoor de benodigde rechten of toestemming is verkregen heeft dit te gelden als een Materiële Schending van deze Overeenkomst op grond waarvan 1 plekje vrij gerechtigd is om de Partner Foto’s direct te verwijderen, onverminderd het recht van 1 plekje vrij om andere gevolgen te verbinden aan deze Materiële Schending.

4.         Partner is verantwoordelijk en gaat ermee akkoord alle wettelijke informatieverplichtingen na te komen, met inbegrip van maar niet beperkt tot de verplichting om te creëren en te onderhouden en de afdruk te maken.

5.         De Partner erkent en stemt ermee in dat zijn Pagina('s) op de Website en App geen contactgegevens, directe verwijzingen of links naar de Partner of zijn website, app, platform, tool of andere apparaten of naar websites, apps, platforms bevatten, inclusief hulpmiddelen of andere apparaten van derden.

6.         De Partner moet ervoor zorgen dat zijn handelsidentiteit en adres duidelijk zichtbaar zijn voor de klanten met betrekking tot alle door hem gebruikte 1 plekje vrij Diensten.

7.         De Partner moet onder alle omstandigheden de Partnerdiensten op de Website en App aanbieden voor een accurate prijs die conformeert met de meest concurrerende prijzen op de website van de Partner. Indien een Klant bewijs levert dat er op de Website van de Partner voor de Partnerdiensten die via de Website of App of 1 afspraak worden geleverd een voordeliger prijs wordt aangeboden, dan behoudt 1 plekje vrij zich het recht voor om de Klant te compenseren voor dit verschil en om het bedrag zoals aan Partner zou worden betaald voor deze Partnerdiensten op deze wijze aan te passen. Prijzen op een Partner website die verschillen van de prijzen op de Website, App of 1 afspraak kunnen een negatieve klantervaring veroorzaken en zijn in strijd met het 1 plekje vrij partnerschap. Dit kan ook leiden tot onvermijdelijke extra kosten.

8.         De Partner moet ervoor zorgen dat er toestemming is verkregen van elk van zijn werknemers en aannemers om te worden gepubliceerd op de Website en App aan Klanten, inclusief maar niet beperkt tot details zoals naam, expertise, contactgegevens, beschikbaarheid en aangeboden diensten.

9.         Ten aanzien van Boekingen is uitsluitend de Partner verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de informatie op Connect over beschikbaarheid wat betreft tijd en datum volledig up-to-date wordt gehouden, zodat potentiële Klanten de juiste beschikbaarheid qua tijd en datum kunnen bekijken tijdens het plaatsen van een Boeking.

10.       Bij 1 plekje vrij Boekingen die zijn gedaan met gebruikmaking van de optie "Betalen op Locatie"  is de Commissie voor al deze boekingen verschuldigd, behoudens wanneer de Partner vóór middernacht op de datum waarvoor de Boeking werd gedaan een "no show" heeft aangegeven op Connect.

11.       Indien 1 plekje vrij redelijke gronden heeft om te vermoeden dat de Partner direct of indirecte pogingen doet of heeft gedaan om te voorkomen dat eventuele Kosten worden betaald, dan is dit een Materiële Schending van deze Overeenkomst die 1 plekje vrij het recht geeft om, zonder beperking van andere beschikbare middelen tot rechtsherstel, alle uit hoofde van deze Overeenkomst aan Partner verschuldigde betalingen in te houden en te behouden.

12.       Wanneer de Partner enige 1 plekje vrij Diensten ontvangt als onderdeel van een Gratis Proefperiode, dient de Partner 1 plekje vrij voorafgaand aan het verstrijken van de Gratis Proefperiode voorzien van volledige betalingsgegevens. Wanneer Partner hierin in gebreke blijft is dit een Materiële schending van deze Overeenkomst.

13.       wanneer 1 plekje vrij redelijke gronden heeft om te vermoeden dat de Partner een directe of indirecte poging heeft gedaan om te voorkomen dat Vergoedingen worden betaald die anders aan het einde van de Gratis Proefperiode verschuldigd zouden zijn, bijvoorbeeld door zich herhaaldelijk in te schrijven en aan te melden voor een Gratis Proefperiode door het gebruik van alternatieve contactgegevens of anderszins, is dit een Materiële schending van deze Overeenkomst die 1 plekje vrij het recht geeft om, onverlet enige andere rechten die zij mocht hebben, betalingen aan Partner op grond van deze Overeenkomst in te houden en vast te houden.

14.       De Partner zal 1 plekje vrij Klanten of 1 afspraak Klanten niet vragen om Boekingen anders te doen dan via de Website, App, Distributiekanalen of 1 afspraak (al naargelang wat van toepassing is). Uitnodigingen kunnen aanleiding zijn voor extra Kosten. Op grond van de Overeenkomst en het partnerschap brengt 1 plekje vrij nieuwe Klanten aan bij de Partner. Als een Partner Klant vervolgens uitnodigt om hun Boeking te annuleren en direct rechtstreeks bij de Partner opnieuw te boeken, maakt de Partner misbruik van de 1 plekje vrij Diensten zonder daarvoor te betalen, hetgeen economisch en commercieel niet fair is jegens 1 plekje vrij.

15.       Wanneer een Klant een last minute Boeking doet en de Partner moedigt de Klant aan om diens Boeking te annuleren en een aparte boeking rechtstreeks bij de Partner te doen, dan is dat een Materiële Schending van deze Overeenkomst door de Partner.

11 - Klantenservice en klachten

1.         De Partner zal haar uiterste best doen Partnerdiensten van topkwaliteit te leveren aan alle Klanten en zal alle verkoopvragen, zaken of problemen met betrekking tot Boekingen of potentiële Boekingen, alsmede klachten van Klanten, direct behandelen.

2.         De Partner is rechtstreeks aansprakelijk tegenover de Klant voor alle gevallen waarin niet wordt voldaan aan de verwachtingen van de Klant of voor enige andere juridische aansprakelijkheid die ontstaat met betrekking tot de Partnerdiensten, behoudens wanneer deze aansprakelijkheid voortvloeit uit de nalatigheid van 1 plekje vrij.

3.         1 plekje vrij verwijst alle klachten van de Klant die zij ontvangt door naar de Partner en de Partner bevestigt alle klachten en reageert binnen 48 uur na ontvangst van een klacht door de Partner (ongeacht of de klacht rechtstreeks van de Klant of via 1 plekje vrij komt) op de betreffende Klant.

4.         De Partner zal zich alle inspanningen getroosten om binnen 14 dagen een klacht op te lossen en dient 1 plekje vrij in kennis te stellen van elke correspondentie tussen de Partner en de Klant over de klacht, en dient in het algemeen 1 plekje vrij op de hoogte te houden van de voortgang en de status van de klacht.

5.         De Partner erkent en accepteert hierbij dat de Website een beoordelingsplatform bevat, waarop Klanten openbare beoordelingen kunnen geven van hun ervaringen met 1 plekje vrij en met de Partner (met name in verband met de Partnerdiensten) ("User Generated Content") en dat een selectie van beoordelingen van voorgaande maanden ook beschikbaar zal worden gemaakt op de Partnersite (indien van toepassing). De Partner dient er rekening mee te houden dat dit platform zich niet kan onttrekken aan negatieve beoordelingen en/of feedback van Klanten die buiten de controle van 1 plekje vrij liggen, en deze van tijd tot tijd kan bevatten. Indien Partners het onderwerp zijn van User Generated Content dan hebben ze de optie om te antwoorden op beoordelingen van hen. Iedere content die de Partner post in reactie op User Generated Content dient echter beleefd, professioneel en niet-bedreigend of confronterend te zijn, en deze content kan door 1 plekje vrij worden beoordeeld (en kan naar goeddunken van 1 plekje vrij worden verwijderd of gewijzigd als 1 plekje vrij dat redelijkerwijs nodig acht).

12 - Klachten van Partners

1.         Als een Partner een klacht heeft over een 1 plekje vrij P2B Dienst moet hij contact opnemen met 1 plekje vrij per bericht via dit webformulier met vermelding in de onderwerpregel van (“Klacht”) en zo veel mogelijk informatie verstrekken over de Klacht.

2.         1 plekje vrij stuurt de Partner een ontvangstbevestiging en zal de zaak onderzoeken.

3.         Na ontvangst van een Klacht zal het  team van 1 plekje vrij samen met de accountmanager van de Partner de Klacht intern onderzoeken, waarbij rekening wordt gehouden met het belang en de complexiteit van het onderwerp.

4.         Als de Klacht betrekking heeft op de accountmanager van de Partner, zal een ander lid van het supply team deze persoon vervangen bij het onderzoek.

5.         1 plekje vrij verstrekt de bevindingen van het onderzoek aan de Partner in antwoord op de Klacht en zal indien van toepassing een oplossing voorstellen.

6.         Als de Partner of 1 plekje vrij het geschil liever voorleggen aan een bemiddelaar, is 1 plekje vrij bereid samen te werken met de volgende bemiddelaars: CEDR (maar de Partner en 1 plekje vrij kunnen overeenkomen samen te werken met een andere bemiddelaar).

13 - Klantgegevens.

1.         Voor de toepassing van dit artikel hebben "verwerkingsverantwoordelijke", "verwerker", "persoonsgegevens", "verwerken", "verwerking", “betrokkene” en “passende technische en organisatorische maatregelen” de betekenissen die er in Wetgeving inzake gegevensbescherming aan zijn gegeven.

2.         1 plekje vrij en Partner erkennen dat voor de toepassing van Wetgeving inzake gegevensbescherming:

3.         met betrekking tot persoonsgegevens van Partner Klanten is de Partner de verwerkingsverantwoordelijke en 1 plekje vrij de verwerker;

4.         met betrekking tot de persoonsgegevens van Klanten van 1 plekje vrij en 1 afspraak Boekingen met  betalen op locatie. Klanten, zijn zowel de Partner als 1 plekje vrij verwerkingsverantwoordelijke; en

5.         met betrekking tot de persoonsgegevens van BOL 1 afspraak Klanten , is Partner de verwerkingsverantwoordelijke en 1 plekje vrij de verwerker, met uitzondering van persoonsgegevens van BOL 1 afspraak Klanten (bijvoorbeeld naam en e-mailadres) door 1 plekje vrij en de Partner worden verzameld bij het afrekenen via een opt-in voor elk van hun eigen individuele e-mailmarketingdoeleinden, waarbij zij dan ieder optreden als onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijke.

6.         In het geval dat 1 plekje vrij en de Partner als onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijke worden aangemerkt, komen partijen overeen dat:

7.         elke partij zelfstandig verantwoordelijk is voor naleving van de Wetgeving inzake gegevensbescherming, met inbegrip van de AVG;

8.         de Partner zo snel als mogelijk (maar in ieder geval binnen 24 uur nadat de Partner, haar werknemers of contractspartijen daarvan op de hoogte zijn geraakt) aan 1 plekje vrij melding moet maken van iedere onopzettelijke of opzettelijke schade, wijziging, vernietiging, onbevoegde openbaarmaking, verlies, misbruik or diefstal van persoonsgegevens van een Klant van 1 plekje vrij of een 1 afspraak Klant waar de Partner toegang toe heeft ('Beveiligingsincident'). Partner verleent 1 plekje vrij volledige medewerking en onmiddellijke assistentie met betrekking tot 1 plekje vrij’s inspanningen om (i) de gevolgen van het Beveiligingsincident te onderzoeken, op te heffen en te beperken, en (ii) te voldoen aan kennisgevingsverplichtingen jegens betrokkene(n), Klanten of regelgevende instanties, waaronder begrepen de Autoriteit Persoonsgegevens;

9.         Partner, inclusief haar personeel en vertegenwoordigers, niets zal doen of nalaten dat op enige wijze er (redelijkerwijs te verwachten) voor kan zorgen dat 1 plekje vrij en Gelieerde ondernemingen in strijd handelen met enige bepaling uit de Wetgeving inzake gegevensbescherming. In dat kader is Partner gehouden alle redelijke maatregelen te nemen om ten aanzien van haar personeel, contractspartijen en vertegenwoordigers om de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens te garanderen, waaronder begrepen het informeren van personeel en vertegenwoordigers over de vertrouwelijke aard van de persoonsgegevens en het geven van trainingen op het gebied van Wetgeving inzake gegevensbescherming.

10.       Partner passende technische en organisatorische maatregelen zal implementeren en in stand houden met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens welke maatregelen voldoen aan de Wetgeving inzake gegevensbescherming en dienen om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde of onwettige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging, schade, diefstal, wijziging of openbaarmaking;

11.       Partner alleen persoonsgegevens van Klanten van 1 plekje vrij en Klanten van 1 afspraak zal verwerken met het doel om de Partnerdiensten te leveren. Daarnaast zal Partner alleen persoonsgegevens van Klanten van 1 plekje vrij en 1 afspraak Klanten verwerken in zoals opgenomen in de algemene voorwaarden en partnervoorwaarden.

12.       Partner volledig verantwoordelijk (en aansprakelijk) is voor eventuele noodzakelijke doorgifte van persoonsgegevens van Klanten van 1 plekje vrij en/of 1 afspraak Klanten naar locaties buiten de Europese Economische Ruimte, waaronder begrepen het voldoen aan Wetgeving inzake gegevensbescherming.

13.       In het geval dat Partner wordt aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke en 1 plekje vrij als verwerker, met betrekking tot de persoonsgegevens van Partner Klanten en de persoonsgegevens van BOL 1 afspraak Klanten zullen alle persoonsgegevens door 1 plekje vrij worden verwerkt in overeenstemming met artikel 28 AVG, en onder de voorwaarde dat 1 plekje vrij kosten in rekening kan brengen bij Partner voor het verlenen van mogelijke vormen van assistentie die niet als verplichting van 1 plekje vrij in deze Overeenkomst zijn opgenomen. Het voorgaande geldt niet ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens van BOL 1 afspraak Klanten voor zover deze verwerking ziet op e-mailmarketing, omdat daarvoor geldt dat zowel Partner als 1 plekje vrij onafhankelijke ververwerkingsverantwoordelijken zijn.

14.       1 plekje vrij behoudt zich het recht voor om persoonsgegevens van Klanten te verwerken zoals uiteengezet in haar privacy- en cookiebeleid (dat van tijd tot tijd kan worden bijgewerkt) en Partner gaat hierbij onherroepelijk en onvoorwaardelijk akkoord de verwerking van dergelijke persoonsgegevens door 1 plekje vrij. Partner garandeert daarnaast dat elke Partner Klant op de hoogte is gebracht van de manier waarop 1 plekje vrij zijn persoonsgegevens verwerkt. Partner is gehouden om alle informatie die door 1 plekje vrij redelijkerwijs wordt gevraagd op te nemen in het privacy beleid van Partner (met betrekking tot de website van partner of enige andere uitingen van Partner) teneinde voor Partijen het mogelijk te maken in lijn met de Wetgeving inzake gegevensbescherming te handelen.

15.       Partner erkent dat alle mogelijke Intellectuele Eigendomsrechten ten aanzien van persoonsgegevens van de Klanten van 1 plekje vrij, 1 afspraak Klanten en/of Partner Klanten opgeslagen in Connect, toekomen aan 1 plekje vrij of aan haar Gelieerde ondernemingen, en Partner draagt hierbij onherroepelijk deze Intellectuele Eigendomsrechten aan 1 plekje vrij over. 1 plekje vrij verleent Partner hierbij een niet-exclusieve licentie om dergelijke persoonsgegevens te gebruiken om zijn activiteiten uit te voeren, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat Partner voortdurend blijft voldoen aan de verplichtingen opgenomen in deze Overeenkomst.

16.       Wanneer de Partner de eCRM Dienst ontvangt, kan de Partner marketing- of promotiecommunicatie naar Klanten van 1 plekje vrij en 1 afspraak Klanten sturen van wie de gegevens zijn opgeslagen in Connect en als zij toestemming hebben gegeven om marketing- of promotiecommunicatie te ontvangen van elke Partner van wie zij Partnerdiensten bestellen en/of van de specifieke Partner waarbij is geboekt, door middel van een keuzevakje bij aanmelding voor de 1 plekje vrij Diensten of bij het boeken van Partner Diensten via de 1 afspraak.

17.       De Partner vertegenwoordigt, garandeert en verbindt zich ertoe dat zij alle persoonsgegevens van Partner Klanten verzamelt, opslaat en verwerkt in overeenstemming met de Wetgeving inzake gegevensbescherming en specifiek dat de medewerkers, contractspartijen, de partners en de leveranciers van Partner uitsluitend marketing- of promotiecommunicatie zullen sturen naar Partner Klanten die toestemming hebben gegeven voor ontvangst van deze communicatie. Het gebruik door Partner van de persoonsgegevens van Partner Klanten is op eigen risico van Partner, waarbij Partner volledig verantwoordelijk en aansprakelijk is om ervoor te zorgen dat haar medewerkers, contractspartijen, partners en leveranciers slechts persoonsgegevens verwerking in lijn met de Wetgeving inzake gegevensbescherming.

18.       In het geval dat een Klant de Partner, een van zijn werknemers of contractspartijen op de hoogte brengt dat hij geen verdere marketingmaterialen van 1 plekje vrij en/of Gelieerde ondernemingen meer wenst te ontvangen, zal de Partner dit onmiddellijk (en in elk geval niet later dan 48 (achtenveertig) uur na daarvan op de hoogte te zijn gebracht) schriftelijk aan 1 plekje vrij melden inclusief alle details van het verzoek, zodat 1 plekje vrij een dergelijk verzoek kan inwilligen. Afmelden voor de mail kan via de marketing mail, onderaan de mail .

19.       In het geval dat een betrokkene een verzoek doet aan een van de partijen om een of meer van de aan de betrokkenen uit hoofde van de Wetgeving inzake gegevensbescherming verleende rechten uit te oefenen, zal de andere partij alle informatie or assistentie verlenen binnen een redelijke termijn om aan een dergelijk verzoek te voldoen, waarbij iedere partij haar eigen kosten in dat kader zal dragen.

20.       In het geval dat een van de partijen een verzoek ontvangt van de bevoegde autoriteit persoonsgegevens om informatie te verstrekken met betrekking tot deze Overeenkomst of de relatie tussen de partijen, stelt die partij de andere partij onmiddellijk op de hoogte, tenzij dit wettelijke niet is toegestaan.

21.       De Partner zal 1 plekje vrij en aan haar Gelieerde ondernemingen volledig schadeloos stellen en vrijwaren tegen alle mogelijke schade (kosten daaronder begrepen) die 1 plekje vrij en/of aan haar Gelieerde ondernemingen zullen lijden als gevolg van vorderingen die voortvloeien uit of in verband staan met de schending door Partner

22.       Dit artikel zal (in zijn geheel) de beëindiging of het verstrijken van deze Overeenkomst overleven. 

14 - Partnergaranties, licentie aan 1 plekje vrij en vrijwaring

1.         De Partner zal 1 plekje vrij alle Partner Content leveren die 1 plekje vrij redelijkerwijs nodig heeft om de 1 plekje vrij Diensten te leveren.

2.         1 plekje vrij heeft het recht de Partner Content in sub licentie te geven, beschikbaar te stellen, openbaar te maken en/of aan te bieden aan Gelieerde ondernemingen en derde partijen (“Third Party Platforms”), inclusief maar niet beperkt tot Google via onder meer services als Reserve With Google en Google My Business. In geen enkel geval is 1 plekje vrij aansprakelijk jegens de Partner voor handelingen of nalatigheden van Third Party Platforms. De enige remedie die de Partner met betrekking tot dergelijke derden Third Party Platforms ter beschikking staat, is om (a) 1 plekje vrij (die het recht en niet de plicht heeft) te verzoeken de verbinding met dergelijke Third Party Platforms uit te schakelen en/of te verbreken; of (b) deze Overeenkomst te beëindigen. Partner geeft 1 plekje vrij de volledige bevoegdheid om de Partner Content in te stellen en te beheren op Partner's Google My Business-account als zijn gemachtigde vertegenwoordiger. Als de Partner 1 plekje vrij informeert zal 1 plekje vrij de noodzakelijke stappen nemen om het account te ontkoppelen en afstand te doen van de machtigingen voor het beheren en wijzigen van een dergelijk account.

3.         Partner verleent 1 plekje vrij hierbij een niet-exclusief, royaltyvrij, onherroepelijke en wereldwijde licentie (of in voorkomend geval sublicentie) om de Partner Content op de Website, de App, het 1 plekje vrij Lookbook, 1 plekje vrij sociale media pagina’s en ieder ander Distributiekanaal, en voor ieder ander doel dat noodzakelijk is voor 1 plekje vrij of door 1 plekje vrij wordt vereist onder de voorwaarden van deze Overeenkomst te gebruiken, te reproduceren, te verspreiden, in sublicentie te geven, te communiceren en beschikbaar te stellen, voor zover noodzakelijk voor 1 plekje vrij om haar rechten en verplichtingen onder deze Overeenkomst uit te oefenen en om enige andere reden, inclusief, maar niet beperkt tot marketing, advertising, commerciële en editoriale doeleinden

4.         De Partner verleent 1 plekje vrij hierbij het recht om:

 1. de Partner Content waar dan ook gepubliceerd op de Website, App, 1 afspraak, Distributiekanalen, partnersite en/of het 1 plekje vrij Lookbook om ongeacht welke reden te verwijderen, te bewerken, te beperken of anderszins te wijzigen, inclusief maar niet beperkt tot het geval dat dergelijke Partner Content, naar de mening van 1 plekje vrij, in strijd is met de voorwaarden van deze Overeenkomst; en

 2. gebruik te maken van zoekmachineoptimalisatiediensten, pay-per-click-reclame en andere mechanismen, daarbij gebruikmakend van de handelsnaam en/of merkrechten (al dan niet geheel of gedeeltelijk) van de Partner in combinatie met de Partnerdiensten.

5. De Partner garandeert en verbindt zich ertoe dat:

 1. alle Partner Content die zij in verband met deze Overeenkomst levert aan 1 plekje vrij en/of publiceert (of aan 1 plekje vrij levert voor publicatie) op de Website, de App, de 1 afspraak, de Distributiekanalen en/of het 1 plekje vrij Lookbook in alle materiële opzichten juist zal zijn en geen rechten van een ander persoon (inclusief Intellectuele Eigendomsrechten) zal schenden en niet lasterlijk, onwettig, beledigend, bedreigend of pornografisch zal zijn en anderszins niet beneden de algemene normen van smaak en fatsoen zal zijn; en

 2. zij zal voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van reclamerecht, marketing, verkoop en het aanbieden van de Partnerdiensten en in dat kader alle benodigde vergunningen, toestemmingen, goedkeuringen en verzekeringen zal verkrijgen die redelijkerwijs nodig zijn voor de Partner in relatie tot haar activiteiten en haar personeel, meer in het bijzonder ten aanzien van de Partnerdiensten. Dit omvat de verplichting om prijzen die worden getoond als kortingsprijzen of actieprijzen (“van-voor”) daadwerkelijke kortingen betreffen en de betreffende diensten of producten in het verleden daadwerkelijk hoger geprijsd waren dan de kortingsprijs.

6.         Elke schending van de garanties in artikel zal een Materiële Schending van deze Overeenkomst zijn.

7.         De Partner komt hierbij overeen om 1 plekje vrij en haar functionarissen, directieleden en medewerkers te vrijwaren en gevrijwaard te houden tegen alle vorderingen, eisen, verplichtingen, daadwerkelijke of vermeende gronden voor acties en rechtszaken en alle schade, aansprakelijkheden, boetes, vonnissen, kosten (inclusief afwikkelingskosten), daarmee verbonden kosten (inclusief de betaling van redelijke juridische kosten en uitbetalingen) en verliezen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, directe of indirecte schade of gevolgschade, winstderving, verlies van reputatie en alle rentes, boetes en juridische kosten (berekend op basis van volledige vrijwaring)) en alle overige redelijke beroepskosten en -uitgaven die voortvloeien uit of in verband met een schending door de Partner van een bepaalde voorwaarde van deze Overeenkomst of voortvloeiende uit een door een derde ingestelde vordering met betrekking tot de verstrekte (of niet verstrekte) Partnerdiensten, of het handelen (of niet-handelen) van de Partner of een ander persoon (behalve 1 plekje vrij), die namens hem optreedt, met inbegrip van, zonder beperking, alle ingestelde vorderingen in verband met wetgeving inzake gegevensbescherming, Partner Content of een bezoek van een Klant aan de locatie van de Partner.

8.         De Partner erkent dat 1 plekje vrij deze Overeenkomst ten behoeve van zichzelf sluit, maar tevens als agent ten behoeve van en namens al haar functionarissen, directieleden en medewerkers (elk een "Gevrijwaarde Derde" en collectief de "Gevrijwaarde Derden") en dat de rechten met betrekking tot vrijwaring rechten en voordelen zullen zijn van elke zodanig Gevrijwaarde Derde (alsof zij elk een op zichzelf staande partij bij deze Overeenkomst zijn). Dergelijke rechten zullen uit hoofde van deze Overeenkomst afdwingbaar zijn door 1 plekje vrij als agent voor elke zodanige Gevrijwaarde Derde. Partner en 1 plekje vrij kunnen niettegenstaande het voorgaande schriftelijk overeenkomen om een bepaling van deze Overeenkomst te wijzigen zonder de toestemming van een van de Gevrijwaarde Derden, ook al tast die wijziging de rechten aan van een Gevrijwaarde Derde of zal zij deze aantasten.

9.         Dit artikel zal de beëindiging of het verstrijken van deze Overeenkomst overleven.

15 - Betalingsvoorwaarden

Voor alle duidelijkheid, dit is geen 1 plekje vrij P2B dienst en valt derhalve niet onder de P2B Regelgeving

1. Betalingsverwerkingsdiensten voor Partners worden geleverd door Mollie en vallen onder de Mollie Dienstverleningsovereenkomst. Door akkoord te gaan met deze Partnervoorwaarden en de 1 plekje vrij Diensten te blijven gebruiken, stemt de Partner ermee in gebonden te zijn aan de Mollie Dienstverleningsovereenkomst, die van tijd tot tijd door Mollie kan worden gewijzigd. Onder geen enkele voorwaarden kunnen de Mollie Diensten worden gebruikt in strijd met de Mollie Dienstverleningsovereenkomst, en het niet naleven hiervan door een Partner is een Materiële schending van deze Overeenkomst. Behoudens akkoord gaan met de Mollie Dienstverleningsovereenkomst en de ontvangst van goedkeuring van Mollie om een Mollie Connected Account te worden, moeten de volgende bepalingen worden nageleefd door de Partner zodat 1 plekje vrij de Mollie Diensten kan inschakelen. Een Partner kan geen Mollie Connected Account zijn zonder te voldoen aan deze bepalingen:

2.         De Partner machtigt 1 plekje vrij hierbij om namens Partner te handelen bij het opzetten, creëren en managen van diens Mollie Connected Account en enige andere activiteit die noodzakelijk is voor de uitvoering van het Mollie Connected Account, en om berichten van Mollie te ontvangen namens Partner, met inbegrip van, maar niet beperkt tot BTW-facturen;

3.         De Partner machtigt 1 plekje vrij hierbij om zich toegang te verschaffen tot de het Mollie Connected Account van Partner, en om de Mollie Connected Account Gegevens met Mollie te delen. Mollie en 1 plekje vrij zijn er zelfstandig verantwoordelijk voor dat Mollie Connected Account Gegevens die in hun bezit is beveiligd is tegen ongeoorloofde openbaarmaking; en

4.         de Partner begrijpt en erkent dat wanneer 1 plekje vrij vermoedt dat Partner frauduleus, onrechtmatig, misleidend handelt of misbruik maakt, zij contractueel verplicht is om Mollie hiervan op de hoogte te stellen, direct nadat zij hiervan op de hoogte is geraakt.

5.         De Partner stemt ermee in om 1 plekje vrij accurate en volledige KYC (‘Know Your Customer’ / ‘Ken uw klant’) informatie over diens onderneming en de eigendom van diens onderneming te verstrekken en deze informatie te actualiseren wanneer dit noodzakelijk is, en te verzekeren dat deze altijd accuraat is;

6. 1 plekje vrij verstrekt een factuur aan de Partner één keer per kalendermaand (de "Factuur") waarop in het rekeningoverzicht van abonnement bovenaan op de Factuur (het “Rekeningoverzicht”) het volgende wordt vermeld: Deze factuur ontvangt de partner in het rekeningen overzicht in zijn account.

7.         het saldo dat van de vorige Factuur is overgenomen, indien van toepassing;

8.         wat de Partner verschuldigd is aan 1 plekje vrij met betrekking tot Kosten sinds de laatste Factuur (bv. Opstartkosten, Administratiekosten, Commissie, etc.) (Dergelijke bedragen worden afgetrokken van enig verschuldigd bedrag in 10.2 (b) hierboven); en

9.       1 plekje vrij maakt geen facturen voor partner en klant van gemaakte boekingen. Partner maakt gebruik van betalen op locatie en verzorgt zelf de factuur.

10.       De Partner dient alle aan 1 plekje vrij verschuldigde bedragen te voldoen zonder aftrek door verrekening, inhouding, tegenvordering, korting of anderszins. Indien enig door de Partner aan 1 plekje vrij krachtens deze overeenkomst verschuldigd bedrag niet betaald wordt op of vóór de vervaldatum van de betaling, worden alle bedragen die de Partner aan 1 plekje vrij verschuldigd is onmiddellijk opeisbaar en betaalbaar en onverminderd enig ander recht of rechtsmiddel ten gunste van 1 plekje vrij, waarbij 1 plekje vrij het recht heeft om:

 1. haar verstrekking van de 1 plekje vrij diensten en deze Overeenkomst op te schorten of te beëindigen, inclusief de verwijdering van de Partner van de Website en de App, tot naar tevredenheid van 1 plekje vrij een regeling getroffen wordt ter betaling of voldoening;

 2. de Partner de kosten in rekening te brengen ter verkrijging van de betaling of een gerechtelijke beslissing, waaronder alle redelijke beroepskosten (inclusief gerechtskosten) en overige kosten voor de afgifte van dagvaardingen of andere incassoprocedures; en

 3. ingeval de Partner meerdere locaties heeft met 1 plekje vrij, de door de Partner aan 1 plekje vrij verschuldigde bedragen te compenseren met de door 1 plekje vrij aan de Partner verschuldigde bedragen op grond van deze andere locaties.

11.       De Partner is verantwoordelijk voor alle restituties, terugboekingen, bankkosten en overige administratiekosten (“Bankkosten”) die voor rekening komen van 1 plekje vrij als gevolg van het verzuim door de Partner om 1 plekje vrij van tevoren in kennis te stellen van wijzigingen in de betalingsgegevens en/of -regelingen, inclusief maar niet beperkt tot:

 1. bankgegevens;

 2. annulering van een domiciliëringsmandaat;

 3. ontoereikende middelen;

 4. verval van een creditcard

12.       Alle betalingen die 1 plekje vrij aan de Partner verschuldigd is, geschieden door bankoverschrijving, waarbij de bankgegevens worden gebruikt die door de Partner aan 1 plekje vrij in Connect zijn verstrekt (en zoals vermeld op de Factuur) en het is de verantwoordelijkheid van de Partner om ervoor te zorgen dat deze gegevens correct zijn. 1 plekje vrij verricht betalingen die verschuldigd zijn aan de Partner uitsluitend rechtstreeks aan de Partner en kan geen betalingen aan derden doen. De Partner dient 1 plekje vrij volledig schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen alle verliezen, schade of vorderingen die mochten voortvloeien uit het verzuim van de Partner om 1 plekje vrij in kennis te stellen van wijzigingen van de bankgegevens, inclusief maar niet beperkt tot alle Bankkosten die hierdoor voor rekening komen van 1 plekje vrij.

13.       1 plekje vrij behoudt zich het recht voor om rente te berekenen op alle bedragen die Partner verschuldigd is aan 1 plekje vrij en niet op de relevante vervaldatum zijn betaald tegen de wettelijke handelsrente. Deze rente groeit dagelijks aan vanaf de datum waarop de betaling betaalbaar werd tot de datum waarop 1 plekje vrij het volledige uitstaande bedrag ontvangt, samen met alle opgebouwde rente.

14.       In het geval van een geschil tussen 1 plekje vrij en de Partner, zal het onbetwiste bedrag aan Commissie terstond worden betaald aan 1 plekje vrij. De Partner dient 1 plekje vrij met opgave van redenen in kennis te stellen van zijn betwisting binnen 14 dagen vanaf de ontvangst van de Factuur. Indien de Partner dit nalaat, wordt de Factuur als aanvaard geacht door de Partner. Voor alle duidelijkheid, dit is een aparte procedure die onderscheiden moet worden van de Partner klachtenprocedure en deze voorwaarden voor Commissiebetaling zijn van toepassing ongeacht of de Partner een Klacht indient en ongeacht de uitkomst van de Klacht.

15.       De Partner is zelfstandig verantwoordelijk voor het inhouden en rapporteren van eventuele belastingen die van toepassing zijn op de Commissie in overeenstemming met alle toepasselijke wetgeving en de verzoeken van de relevante belastingautoriteiten, inclusief voor rente en boetes die worden opgelegd voor te late betaling of niet-inhouding. Uitsluitend de Partner is verantwoordelijk voor eventuele overeenkomsten met de relevante belastingautoriteiten over de fiscale aspecten van de Commissie. De Partner verstrekt op verzoek van 1 plekje vrij kopieën van belastingbetalingscertificaten en/of certificaten van belastingvrijstelling. De Partner verklaart en garandeert dat zij naar behoren is geregistreerd bij alle relevante belastingautoriteiten, voor zover dat is vereist.

16.       De Partner begrijpt en erkent dat 1 plekje vrij uitsluitend een commerciële boekingsagent is en de Partner Diensten niet zelf aanbiedt bij de Klant. Partnerdiensten wordt uitsluitend gesloten tussen de Partner en de 1 plekje vrij Klant. Als gevolg hiervan is het de verantwoordelijkheid van de Partner om eventueel BTW te berekenen over de totale waarde van de Boeking en om een BTW-bon aan de Klant te verstrekken, indien daarom wordt gevraagd. 1 plekje vrij brengt alleen BTW in rekening aan de Partner over de Commissie, in ruil voor de levering van de 1 plekje vrij Diensten.

17.       In het geval van frauduleuze of vermeende frauduleuze activiteiten door de Partner of indien 1 plekje vrij wettelijk, door middel van een gerechtelijk bevel, overheidsinstructie, arbitraire beslissing of op basis van haar annuleringsbeleid gehouden is om een terugbetaling te doen van het geheel of een deel van een Boeking, behoudt 1 plekje vrij zich het recht voor om terugbetaling te vorderen van de Partner indien zij deze betaling al hebben ontvangen.

18.       Elke schending door Partner van dit artikel 15 wordt beschouwd als een Materiële Schending van deze Overeenkomst. 

16 - Looptijd van de overeenkomst

1.         Deze Overeenkomst wordt kracht vanaf de Ingangsdatum en blijft van kracht totdat deze wordt opgezegd volgens de onderstaande bepalingen.

17 - Beëindiging zonder reden door een van beide partijen.

Dit artikel is van toepassing op 1 plekje vrij diensten en 1 plekje vrij P2B Diensten.

1.         Deze Overeenkomst kan op elke moment schriftelijk worden opgezegd met betrekking tot de 1 plekje vrij Diensten, de 1 plekje vrij P2B Diensten of beide met inachtneming van een opzegtermijn van minstens 30 dagen door de ene aan de andere partij op grond van de bepalingen van dit artikel of zoals anderszins wettelijk toegestaan.

2.  Een partner kan zijn account verwijderen, hiermee word het abonnement opgezegd. Het account wordt direct verwijderd nadat de partner op ‘bedrijf verwijderen’ geef geklikt. Het account blijft niet opgeslagen, we behouden de gegevens niet en de klant kan het account niet terug op vragen.

3.  Een klant kan zijn account verwijderen, deze blijft 14 dagen opgeslagen en hierna behouden we de gegevens niet, de klant kan het account binnen 14 dagen terug op vragen.

4.         Als 1 plekje vrij deze Overeenkomst op wil zeggen, nemen we telefonisch of per e-mail contact met u op via de gegevens die in Connect zijn verstrekt.

18 - Diversen

1.         Alle rechten op de Website, App, Partnersite en de content ervan, inclusief maar niet beperkt tot reviews van Klanten (behoudens rechten op Partner Content) en alle andere Intellectuele Eigendomsrechten die toebehoren of in licentie zijn gegeven aan 1 plekje vrij, blijven te allen tijde bij 1 plekje vrij berusten. Niets in deze Overeenkomst geeft de Partner enige rechten met betrekking tot zulke Intellectuele Eigendomsrechten of de daaraan verbonden goodwill. Om de website en de content ervan te stroomlijnen (inclusief de Partner Content), kan 1 plekje vrij naar eigen goeddunken van tijd tot tijd het formaat, de content en de stijl van beschrijvingen, foto's en menu's van de locatiepagina's wijzigen.

2.         In het geval van een wijziging van zeggenschap of het senior management van de Partner, dient de Partner het bestaan en de voorwaarden van deze Overeenkomst onder de aandacht te brengen van de nieuwe eigenaar of manager en 1 plekje vrij te informeren over de contactgegevens van het relevante nieuwe personeel.

3.         De relatie van de partijen is die van onafhankelijke contractanten die op een objectieve, zakelijke manier handelen. Behoudens andersluidende bepalingen in deze Overeenkomst zal niets in deze Overeenkomst de partijen tot partners, joint ventures of mede-eigenaren maken.

4.         Geen van beide partijen mag, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij (die niet op onredelijke gronden zal worden geweigerd, voorwaardelijk worden gesteld of worden vertraagd) deze Overeenkomst of een deel ervan cederen, overdragen, belasten, uitbesteden of anderszins ermee handelen.

5.         Een persoon die geen partij bij deze Overeenkomst is, heeft niet het recht om enige voorwaarde van deze Overeenkomst af te dwingen.

6.         Het verzuim van een van beide partijen om op enig tijdstip of gedurende een bepaalde tijd enige bepaling van, of enig recht uit hoofde van, deze Overeenkomst af te dwingen of uit te oefenen, vormt geen, en mag niet worden uitgelegd als, afstand van deze voorwaarde of recht en heeft geen enkele invloed op het recht van die partij om deze later af te dwingen of uit te oefenen.

7.         Iedere kennisgeving, of andere mededeling die een partij aan de andere partij moet verstrekken of doen, is naar behoren verstrekt indien verzonden aan de wederpartij naar het in deze Overeenkomst opgegeven adres (of een ander adres dat schriftelijk of per e-mail aan de wederpartij is meegedeeld). Kennisgevingen die per aangetekende post of post met ontvangstbevestiging zijn verzonden, worden geacht drie werkdagen na de dag van verzending te zijn verstrekt. In alle andere gevallen worden de kennisgevingen geacht te zijn verstrekt op de dag waarop ze daadwerkelijk worden ontvangen.

8.         We hebben het recht om deze voorwaarden van tijd tot tijd te herzien en te wijzigen in overeenstemming met wijzigingen in marktomstandigheden die invloed hebben op ons bedrijf, wijzigingen in technologie, wijzigingen in betaalmethoden, wijzigingen in relevante wetten en wettelijke vereisten en wijzigingen in de mogelijkheden van ons systeem, en we verzoeken u derhalve vriendelijk onze voorwaarden regelmatig te herlezen. Deze zijn altijd beschikbaar op onze Website.

9.         Indien een bepaling van deze Overeenkomst onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar blijkt te zijn naar enig toepasselijk recht, zal deze bepaling, voor zover deze gescheiden kan worden van de overige bepalingen, geacht worden weggelaten te zijn uit deze Overeenkomst en dit zal op geen enkele wijze invloed hebben op de wettigheid, geldigheid of afdwingbaarheid van de resterende bepalingen.

10.       Deze Overeenkomst bevat alle voorwaarden die de partijen zijn overeengekomen met betrekking tot het onderwerp ervan en vervangt alle voorafgaande overeenkomsten, afspraken of regelingen tussen de partijen, hetzij mondeling of schriftelijk.

11.       Deze Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd overeenkomstig Nederlands Recht. Voor de beslechting van geschillen die voortvloeien uit of in verband met deze Overeenkomst onderwerpen de partijen zich aan de exclusieve bevoegdheid van de Nederlandse rechter.

12. 1 plekje vrij kan deze Overeenkomst onmiddellijk opzeggen als zij daartoe een dringende reden heeft, met name in geval (a) de Partner deze Overeenkomst of wet- of regelgeving schendt (inclusief gegevensbeschermingswetgeving) of iets doet dat inbreuk maakt op de rechten van derden, inclusief handelingen die van invloed zijn op de veiligheid van de dienst, die frauduleus zijn of inbreuk maken op gegevens, (b) de Partner zich illegaal of ongepast gedraagt jegens een klant (inclusief gevallen waarin een Klant dit bij de politie meldt), 1 plekje vrij werknemers en/of werknemers van de Partner, of (c) er meer dan een klacht van een Klant over de Partner wordt ingediend (“Dwingende reden”).

19 - Beëindiging met reden door een van de partijen

Dit artikel is van toepassing op 1 plekje vrij diensten die geen 1 plekje vrij P2B diensten zijn

1.         Iedere partij is gerechtigd een 1 plekje vrij Dienst die geen 1 plekje vrij P2B dienst is met onmiddellijke ingang te beëindigen middels een schriftelijke kennisgeving aan de andere indien:

a.     de wederpartij een Materiële Schending pleegt van een van de bepalingen van deze Overeenkomst voor zover de schending verband houdt met de 1 plekje vrij Diensten, behalve 1 plekje vrij P2B Diensten en die schending niet kan worden hersteld, of in het geval van een schending die kan worden hersteld, de wederpartij verzuimt de schending te herstellen binnen 7 dagen na ontvangst van een schriftelijke kennisgeving met alle gegevens van de schending en de eis tot herstel;

b.     de wederpartij pleegt een aanhoudende of herhaalde, (al dan niet materiële, en al dan niet herstelbare schending van een van de bepalingen van deze Overeenkomst;

c.     eigendommen of activa van de andere partij worden uitgewonnen, er wordt beslag op gelegd of er wordt een curator over eigendommen of activa van die andere partij benoemd;

d.     die andere partij maakt vrijwillige afspraken met haar schuldeisers of wordt onderworpen aan een onderbewindstelling;

e.     die andere partij treedt in liquidatie (behoudens voor het doel van fusie of reorganisatie en op een zodanige wijze dat de daaruit voortvloeiende vennootschap daadwerkelijk overeenkomt gebonden te zijn door, of akkoord gaat met, de verplichtingen die aan die andere partij worden opgelegd krachtens deze Overeenkomst);

f.      iets dat analoog is aan een van de voorgaande gebeurtenissen naar het recht van een jurisdictie plaatsvindt met betrekking tot die andere partij; of

g.     die andere partij haar bedrijf staakt of dreigt het te staken.

20 - Opschorten van de 1 plekje vrij Diensten

Dit artikel is van toepassing op 1 plekje vrij diensten en 1 plekje vrij P2B Diensten

1.         1 plekje vrij heeft het recht het account van de Partner tijdelijk op te schorten zodat de Partner niet langer Boekingen via 1 plekje vrij ontvangt en niet langer zichtbaar is op de Website, App, 1 afspraak of Distributiekanalen, inclusief via zoekopdrachten, als de Partner zich (vermoedelijk) schuldig maakt aan een Materiële schending van de bepalingen van deze Overeenkomst (inclusief, maar niet beperkt tot schending van 6.1 (betalen van kosten en accepteren van Boekingen), 6.1, 6.2 (alleen afwijzen van Boekingen in uitzonderlijke gevallen), 6.5 (verzekeren van nauwkeurigheid van Partner inhoud), 6.6 (toestemming voor Portfoliofoto’s), 6.10, (Prijspariteit) 6.15 (niet-uitnodigen van Klanten), 6.16 (vermijden van Kosten), 6.17 (betalingsgegevens na gratis proefperiode), 6.18 (vermijden van Kosten aan het eind van de gratis proefperiode), 8.5 (correct gebruik van review platforms), 10 (Klantgegevens), 11.5 (toestemming Partnerinhoud) en 12 (Betalingsvoorwaarden)) of als 1 plekje vrij onderzoek doet naar een mogelijke Dringende reden voor beëindiging.

2.         Indien 1 plekje vrij naar aanleiding van het onderzoek redelijkerwijs van mening is dat er sprake is van Materiële schending of als zij een Dringende reden heeft voor beëindiging, heeft 1 plekje vrij het recht deze Overeenkomst op te zeggen conform artikel hierboven.

3.         Beëindiging van deze Overeenkomst, ongeacht de oorzaak ervan, laat de rechten en rechtsmiddelen van de partijen die bij de beëindiging zijn ontstaan onverlet.

4.         Bij beëindiging van deze Overeenkomst heeft de Partner niet langer toegang tot Connect. De Partner moet daarom alle gegevens en informatie die is opgeslagen in Connect voorafgaand aan beëindiging downloaden. Als de Partner dit niet kon doen en toch toegang wil tot zijn gegevens van Connect, kan hij contact opnemen met zijn accountmanager die ervoor zal zorgen dat deze gegevens worden versleuteld en per e-mail naar de Partner worden gestuurd voor zover dit wettelijk is toegestaan en praktisch mogelijk is.

21 - Vertrouwelijkheid

1.         Iedere partij bevestigt dat zij, hetzij uit hoofde van en in de loop van deze Overeenkomst of anderszins, informatie kan ontvangen of op een andere manier bekend kan worden met informatie over de wederpartij, haar marketingplannen, haar klanten of cliënten, bedrijven, bedrijfsplannen, financiën, technologie of zaken, welke eigendom is van en vertrouwelijk is voor de andere partij ("Vertrouwelijke Informatie").

2.         Elk der partijen verbindt zich ertoe om de vertrouwelijkheid van Vertrouwelijke Informatie te allen tijde te behouden en te beheren en om alle Vertrouwelijke Informatie beveiligd en beschermd te houden tegen diefstal, schade, verlies of onbevoegde toegang, en niet op enig tijdstip, hetzij gedurende de looptijd van deze Overeenkomst of in enige periode daarna, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van de Vertrouwelijke Informatie, direct of indirect gebruik te maken van Vertrouwelijke Informatie of deze bekend te maken, te exploiteren, kopiëren of wijzigen, of toestemming daarvoor geven aan een derde of toestaan dat een derde dit doet, behoudens voor het enige doel van de uitoefening van haar rechten en verplichtingen uit hoofde hiervan.

3.         De bepalingen van en verplichtingen opgelegd door dit artikel zijn niet van toepassing op enige vertrouwelijke informatie die:

 1. rechtmatig van een derde is ontvangen door de ontvanger zonder dat er sprake was van beperkingen; of

 2. al voor de ontvangst ingevolge dezes bekend is bij de ontvanger.

 3. op het moment van ontvangst door de ontvanger in het publieke domein is;

 4. vervolgens in het publieke domein komt door geen fout van de ontvanger, haar functionarissen, medewerkers of agenten;

22 - Aansprakelijkheid

1.         1 plekje vrij is voorts niet aansprakelijk voor inkomsten- of winstderving, verlies van contracten, goodwill, of andere immateriële verliezen of voor enige indirecte schade of gevolgschade, ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan en al dan niet veroorzaakt door een onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk of anderszins (ook al is 1 plekje vrij door de Partner op de hoogte gesteld van de mogelijkheid van een dergelijke schade).

23 - Ranking

Wanneer de website genoeg revieuws heeft verzamelt zullen deze revieuws worden geranked. Dit zal geschieden op de volgende wijze: Er zijn parameters die de ranking bepalen van de lijsten die ter beschikking worden gesteld aan Klanten via de App en/of Website, waarvan de belangrijkste zijn:

a.     hoe nieuw de lijst is (nieuwere lijsten worden hoger weergegeven);

b.     hoeveel reviews de lijst heeft (minder reviews kan lagere ranking betekenen), de recentheid van deze reviews (meer recente reviews betekent een hogere ranking) en hoe hoog de reviews de Partner waarderen (negatieve reviews kunnen leiden tot lagere ranking);

c.     de zoekparameters die de Klant invoert en de beschikbaarheid van de Partner en zijn capaciteit om te voldoen aan de zoekcriteria (bijv. tijd en datum van de afspraak of locatie; als een Partner weinig beschikbaarheid heeft op tijdstippen die de Klant vraagt, zal hij minder hoog worden weergegeven in de volgorde van de zoekresultaten dan in andere zoekopdrachten);

d.     de betrouwbaarheid van de Partner op basis van het aantal annulering of verplaatsingen door de Partner van Boekingen of een gebrek aan reactiviteit betreffende bestellingsbevestigingen aan de Klant (dit kan allemaal leiden tot een lagere ranking); en

e.     de locatie van de Klant als de Klant locatie delen met 1 plekje vrij heeft geactiveerd via de App of browser (Partners de dichter bij de locatie van de Klant zijn gevestigd, hebben een hogere ranking in de zoekresultaten).

Deze parameters zullen dan worden gebruikt om de Klant een eerlijke indicatie te geven van de ervaring van andere Klanten en de Partner Diensten die beschikbaar zijn en bij hun wensen passen, en ze stellen de Klant in staat nieuwe lijsten, aanbevolen lijsten (op basis van Klanten reviews) en Partners te bekijken die qua beschikbaarheid en betrouwbaarheid het hoogst scoren.

10-03-2023

>Privacy voorwaarden